Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G60
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G15
Кмет Заместник кметове Секретар Главен архитект Администрация Общински стратегически документи Вътрешни правила Публични регистри Проекти на нормативни актове Дейности Изпълнявани проекти

Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 17.11.2022

Община Каспичан e внедрила и прилага интегрирана система за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO 9001-2015.

ISO 9001 е най-разпространеният и най-популярният международен стандарт. Той поставя пред фирмите изискванията за управление на качеството във тях, като въвежда рамка от правила и регламенти, необходими за постигане на добро ниво на управление на качеството, а и за непрекъснатото му подобряване.

Стандарта се базира на осемте основни принципа на управление на качеството, които са:

 • Ориентиране към клиента – удовлетворяване на всички изисквания на клиента, както настоящи, така и бъдещи;
 • Лидерство – този принцип се базира на това, че ръководителите на всички нива трябва да осигуряват изпълнението на целите на организацията, като създадат подходяща вътрешна среда за това;
 • Привличане на персонала – хората са основния капитал на организацията и тя трябва да им осигури възможности за изявяване на професионалните им способности, като по този начин се акумулира максимална полза и за двете страни;
 • Процесен подход – базира се на управлението на отделните дейности, като процеси, което е гаранция за постигане на по-голяма ефикасност на резултатите;
 • Системен подход на управление – управлението на взаимно свързаните процеси като система допринася за ефикасността на постигнатите резултати и изпълнение на целите на организацията;
 • Непрекъснато подобряване – базира се на въвеждане на мерки и правила за постоянно усъвършенстване на дейността. Основни инструменти за непрекъснатото подобряване са предприемането на ефикасни коригиращи и превантивни действия;
 • Вземане на решение, основано на факти – основа на прилагането на този принцип е ефикасността на нашите решения да се базира на подробен и изчерпателен анализ на данни и информация за съответните процеси;
 • Взаимно изгодни връзки с доставчиците – този принцип изисква прилагането на партньорски механизми в отношенията на организацията с доставчиците на продукти и услуги. Така взаимноизгодните отношения ни помагат да създаваме стойност.

Системата за управление на качеството базирана на стандарта ISO 9001:2015 (ISO 9001:2008) предполага управление основано на непрекъснатото подобряване, известно като „цикъл на Деминг“. Той се изразява в четири основни етапа на управлението, а именно:

 1. Планиране – при него трябва да се дефинират целите и задачите, да се обоснове необходимостта, да се определят отговорностите и да се осигурят ресурси за изпълнение на процесите на системата;
 2. Изпълнение – при него набелязаните цели и задачи се изпълняват съгласно изискванията, които сме си поставили;
 3. Проверка – на този етап се проверява изпълнението на дейностите с цел да се получи информация за оценката на постиженията;
 4. Действие – на този етап се извършват корекции в целите и задачите за процесите, основани на данните от проверката. Тези коригиращи действия се планират отново на етапа на планиране, изпълняват на следващия етап, проверяват и отново подобряват. Така се постига постоянно усъвършенстване на системата за управление на качеството.

Декларация на ръководството за политиката по качеството на Община Каспичан


Е В Р О П Е Й С К И   Е Т И К Е Т


На 12.10.2020г. в деня на Българската община, на церемонията по връчване на Годишните награди на Националното сдружение на общините в Република България, община Каспичан беше отличена с престижната награда на Съвета на Европа – Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво.

Инициативата за присъждане на Европейския етикет е в изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. Основната цел на Стратегията е да стимулира и мобилизира действия на национално и местно ниво за постоянно подобряване на местното управление в съответствие с 12-те принципа за добро демократично управление и поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Дванадесетте принципа за добро демократично управление са: Честно провеждане на избори, Представителност и гражданско участие; Отзивчивост; Ефективност и ефикасност; Откритост и прозрачност; Върховенство на закона; Етично поведение; Компетентност и капацитет; Иновации и отвореност към промени; Устойчивост и дългосрочна ориентация; Стабилно финансово управление; Човешки права, Културно разнообразие и социално единство и Отчетност.

Стратегията е приета от Република България и се прилага успешно в продължение на повече от дванадесет години, в партньорство между Националното сдружение на общините в Република България и централната власт, като водеща роля има Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Европейският етикет за иновации и добро управление е сертификат за цялостно качество на управлението в общините и се оценява по единни критерии и процедури, разработени от Съвета на Европа, за всички държави-членки. Срокът му на валидност е две години.

Участието в Петата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво потвърждава , че управлението на община Каспичан отговаря напълно на европейски изисквания за качество на управлението на местно ниво, прилагайки дванадесетте принципа  за добро демократично управление.

 

 


Е В Р О П Е Й С К И   М О Д Е Л  З А  К А Ч Е С Т В О  C A F


 

Общинска администрация - Каспичан е една от 46-те целеви администрации  за  внедряване на нов модел за управление на качеството по проект "Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите".

С оглед осигуряване на висок обществен резултат чрез непрекъснато подобрение на управлението и качеството на административната дейност в съответствие с принципите за цялостно управление на качеството (TQM) в публичния сектор и най-добрите европейски практики, и в изпълнение на Споразумение за сътрудничество с Института по публична администрация при реализация на Проект BG05SFOP001-2.014-0001 „Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ 2019-2021, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и в съответствие изискванията на Закона за администрацията Общинска администрация – Каспичан стартира внедряването на   модела „Обща рамка за оценка – CAF (Common Assessment Framework).

Цел на проекта е въвеждане на културата на „съвършенство“ и принципите на цялостно управление на качеството в публичния сектор, посредством изграждане и развитие на капацитета на държавните служители, чрез внедряване на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация. Наред с това, проектът цели и повишаване на информираността относно ползите по европейския модел, както и прилаганe на Националните правила за външна обратна връзка.

Какво е CAF?

CAF е европейски инструмент за управление на качеството, разработен от публичния сектор и пригоден за него. Основната му цел е подобряване на качеството на управление и работа в публичната администрация. Моделът CAF е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване. Моделът CAF има общо 9 критерия и 28 подкритерия, определящи основните въпроси, които трябва да се вземат предвид при оценяване на дадена организация.

Стартиране на модела CAF в Общинска администрация - Каспичан.

Въвеждането на модела CAF в Общинска администрация - Каспичан обединява усилията на ръководството и служителите. Сформиран е екип от 7 служителя, в който са включени ръководни служители и експерти от различни структурни звена, за да може чрез изследване да се обхване цялостно дейността на Общинска администрация - Каспичан, да се изготви доклад за самооценка и план за подобрение.

Повече информация за проекта е публикувана на страницата на ИПА https://www.ipa.government.bg/bg/caf/proekt-vvezhdane-na-caf-v-blgarskata-administraciya-2019-2021/proekt-vvezhdane-na-caf-v