Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800PDS306AJB7CR5JIM6

Обява за подбор за мобилност в държавната администрация за длъжността „ЮРИСКОНСУЛТ“

Дата на публикуване: 09.02.2024
Последна актуализация: 12.02.2024

ОБЩИНА КАСПИЧАН

На основание чл. 81а от Закона за Държавния служител и чл.66 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-25-165 от 09.02.2024 г. на Кмета на Община Каспичан

 

ОБЯВЯВА:

подбор за мобилност в държавната администрация

за длъжността „ЮРИСКОНСУЛТ“  в Общинска администрация Каспичан

 

Щатни бройки, за които се обявява конкурс: 1

Правоотношение: служебно

 

 1. Информация за длъжността

Администрация : Община Каспичан

Дирекция: Обща администрация”

Длъжностно ниво съгласно КДА: 11

Наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 7

Длъжност: Юрисконсулт

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • Образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър;
 • Професионално направление на висше образование – Право;
 • Придобита юридическа правоспособност;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Ранг – минимум V младши ранг;
 1. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в друга администрация и да е изтекъл едногодишният срок за изпитване по реда на чл. 12 от ЗДСл, като назначените по чл. 15 от ЗДСл кандидати е необходимо да имат годишна оценка от последното оценяване в другата администрация, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава. Кандидатите да не заемат длъжност при непълно работно време.

 

 1. Кратко описание на длъжността:

Юрисконсултът осъществява правно обслужване на общинска администрация Каспичан – представлява Общината пред правораздавателните органи , всички съдебни инстанции и особени юрисдикции в рамките на своите правомощия, определени с нормативните актове и осигурява правна защита. Участва в разработването и дава мнение по законосъобразността на вътрешните нормативни актове, инструкции или заповеди с правен характер. Организационно и технически подпомага дейността на Общински съвет – Каспичан. Съдейства за законосъобразното прилагане на нормативните актове в дейността на управлението на Общината.

           

5.   Размер на основна месечна заплата:  от 1200 лв. до 2600лв.

При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на избрания кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в администрацията.

 

6.    Необходими документи, място и срок за подаването им, лице за контакт:

6.1.  Документи:

 • Заявление за участие в подбора – по образец
 • Автобиография
 • Копия от документи за придобита образователно - квалификационна степен и допълнителни квалификации, които се изискват за длъжността - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
 • Копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
 • Копия от документи, удостоверяващи трудов или служебен стаж – трудова книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит;
 • Копия от служебна книжка и заповед, удостоверяващи налично служебно правоотношение, придобития ранг като държавен служител,  изтекъл едногодишен срок за изпитване, заемане на длъжност при пълно работно време. В случай, че кандидатът е назначен по заместване, следва да представи и копие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация.
 • Други документи по преценка на кандидата, удостоверяващи допълнителна квалификация и умения.

Приложенията към обявата на подбора се публикуват едновременно с нея.

 

6.2. Място за подаване на документите:

Документите за участие в подбора се подават лично или чрез пълномощник в 10 - дневен срок от публикуване на обявата в Портал за работа в държавната администрация,  Центъра за административно обслужване в сградата на Общинска администрация Каспичан на адрес: гр. Каспичан, ул.„Мадарски конник“ № 91, всеки работен ден от 8.00ч. до 17.00 ч.  Документите за участие в подбора може да се подават и по електронен път, на електронна поща: obshtina@kaspichan.org, като в този случай заявлението за участие в подбора следва да бъде подписано от кандидата с електронен подпис. Кореспонденцията с кандидатите ще се осъществява на електронния адрес, който е посочен в Заявлението за участие в подбора.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са предоставени всички посочени в тях документи. Заявленията, които са подадени след изтичане на срока, посочен в обявата, не се регистрират.

 

6.3.  Срок за подаване на документи:  

Начална дата за подаване на документи: 09.02.2024 г.

Крайна дата за подаване на документи:   18.02.2024 г., включително.

 

6.4. Лице за контакт:

Станислава Петкова – главен експерт „Човешки ресурси, административно и организационно обслужване“

телефон: 0889745273, е-поща: resources@kaspichan.org

 

7. Критерии за подбор:

            Във връзка с чл.68, ал.2 от НПКПМДСл при наличие на повече от един кандидат, който отговаря на изискванията за заемане на длъжността „Юрисконсулт“ в Общинска администрация Каспичан, определям следните критерии за извършване на подбора:

 1. Допускане по документи;
 2. Събеседване с кандидатите за преценка на степента на притежавания професионализъм и делови качества, необходими за заемане на длъжността;

 

8.  Общодостъпно място където ще се обявят списъците и други съобщения във връзка с подбора за мобилност:

Списъците на допуснатите и недопуснатите до подбора кандидати и други съобщения във връзка с подбора ще се обявяват на:

·  Табло за обяви в Центъра за административно обслужване

·  Интернет страницата на Община Каспичан: https://kaspichan.org