Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800PDS306AJB7CR5JIM6

Процедура за избор на членове на Съвета на децата

Дата на публикуване: 21.03.2024
Последна актуализация: 21.03.2024

Процедура за избор на членове

на Съвета на децата

 

Настоящата процедура урежда условията, начина и реда за избор на членове на Съвета на децата,  като цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите.

Съставът на Съвета се формира от по двама представители (титуляр и заместник) на всички 28 административни области, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.   

            За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години, избрани в съответствие с настоящата Процедура.

            Всяко дете може да кандидатства само по едно от следните четири направления:

а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.; 

б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

г) индивидуални кандидатури.

Подборът на членове на всички нива се извършва, спазвайки принципите на публичност, прозрачност, демократичност, равенство, не-дискриминация и представителност.

Членовете на Съвета следва да отговарят на следните критерии:

1.Активност - важно е детето да демонстрира инициативност и желание за участие в обществения живот. Членуването в множество организации не означава, че детето е непременно активно. Ако осъществява дейности в няколко организации, няма да може да се включва пълноценно във всички инициативи на Съвета на децата. Кандидатът е подходящ, ако членува и е активен най-много в две организации, тъй като членството в Съвета ще породи допълнителни ангажименти.

Успешният кандидат за член на Съвета трябва в мотивационното си писмо да посочи реализираните от него инициативи и да опише начините за осъществяването им.

2.Креативност - от мотивационното писмо трябва да е видно, че кандидатът може да предложи нови решения на вече съществуващи проблеми.

3.Толерантност – участието в Съвета на децата се основава на принципите на толерантност, демократичност, прозрачност, не-дискриминация. Член на Съвета не може да бъде дете, което използва в мотивационното си писмо реч на омраза или обидни квалификации.

4.Ангажираност към обща кауза - важно е детето да посочи какво конкретно иска да постигне с работата си в Съвета на децата и как тази кауза е важна и за други деца от областта.

5.Умение за участие в дискусии – заседанията на Съвета на децата протичат интерактивно, като се редуват презентации, дискусии в малка група, работа в голяма група, и т.н. Решенията обикновено се вземат с консенсус. Важно е кандидатът да демонстрира умения за участване в дискусии – както да излага свободно позиция, така и да изслушва другите деца и да отговаря аргументирано.

6.Ориентираност към резултати – Съветът на децата е ориентиран към резултатите. Ангажиментите на членовете на Съвета не се изчерпват само с участие в заседанията на Съвета на децата и достигане до решения. Взетите решения след това се  изпълнят в предвидените от самите деца срокове.

7.Организаторски умения – Свързано е с необходимостта от предприемане на действия на местно ниво след проведено заседание. Успешният кандидат трябва да демонстрира умения да организира събития/инициативи.

8.Умения да мотивира и обединява деца от областта – този критерий отново е свързан с необходимостта да се извършват редица дейности на местно ниво. Кандидатът трябва да опише случай, в който е довел своя инициатива до успешен край, като е привлякъл в нейното изпълнение свои връстници.

9.Изказва позиция от името на другите деца от областта – В Съвета на децата всеки член изразява мнението на децата от областта, която представлява. В мотивационните си  писма кандидатите трябва да опишат как ще работят с други деца от областта си.

Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания:

  • Детето да е получило международна закрила;
  • Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

Всяко дете кандидатства в община по местоживеене (настоящ адрес). За целта попълва формуляр за кандидатстване, който съдържа и кратко мотивационно писмо.

Ако дете кандидатства по направление А), Б) или В), то е необходимо към формуляра за кандидатстване да бъде прикрепен протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията. Това означава, че всяка организация или програма може да номинира само един свой представител, като вземе официално решение за това.

Децата могат да кандидатстват и индивидуално. При индивидуалното кандидатстване е изключително важно кандидатът да опише как ще работи с другите деца от областта си. Важно е да се знае, че ролята на детето е представителна, т.е. то изразява интересите на децата от областта си, а не само своето лично мнение. Затова е важно кандидатът да опише в мотивационното си писмо механизма, по който той/тя ще синхронизира мненията на децата от дадена административна област.

При попълването на формуляра, след като посочи в кое направление кандидатства,  всяко дете има възможност да отбележи дали се самоопределя като дете от уязвима група. С това отбелязване, кандидатът автоматично участва в класирането и за свободните квотни места.

Крайния срок за подаване на предложенията24 май на съответната година,  на пощенски адрес: Община Каспичан, гр.Каспичан, ул.“Мадарски конник“ №91 и/или електронен адрес ttmddp@kaspichan.org.

За допълнителна информация може да се обърнете към Мая Николова, Инспектор „Търговия,Туризъм, Младежки дейности и Детски политики“ , тел.:0884439669

Формуляр за кандидатстване
Дата на публикуване: 21.03.2024