Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800PDS306AJB7CR5JIM6

Обява за конкурс за длъжността "Здравен медиатор"

Дата на публикуване: 08.02.2024
Последна актуализация: 08.02.2024

 

ОБЩИНА КАСПИЧАН

На основание чл.44, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.90, ал.1  и чл.91 от Кодекс на труда /КТ/ и Наредба № 1 от 19.08.2020г. за изискванията за дейността на здравните медиатори

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността -  ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

 

1. Кратко описание на длъжността:
Работа с лица от местната уязвима общност, подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги, посредничество между уязвими групи, здравни и социални служби, попълване на документи, мероприятия за повишаване на здравната култура.

2. Минимални изисквания за длъжността:
Завършено средно образование
Принадлежност към общността, в която ще работи
Добро познаване на проблемите на общността и съпричастност
Владеене на езика / езиците на общността 
Много добри комуникативни умения
Умения за работа с компюютър – MS Word, Internet, електронна поща

3. Предимства:
Познания и / или опит в социалната и здравната сфера
Висшето образование не е предимство.

4. Начин на провеждане на конкурса:
Първи етап:  преглед на представените от кандидата документи
Втори етап:  провеждане на интервюта с одобрените на първи етап кандидати

5.  Необходими документи, място и срок за подаването им:
5.1.Документи:
Автобиография
Диплом за средно образование /задължително се представя, дори кандидатът да има диплом за висше образование/
Мотивационно писмо
Заявление по образец
5.2.Място на подаване на документи:
Общинска администрация Каспичан, ул.»Мадарски конник» № 91, ет.І  - Център за аминистративно обслужване

5.3.Краен срок за подаване на документи:
08.03.2024г. до края на работния ден – 17.00 ч.

5.4.Интервю
      Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване

6.Общодостъпно място, където ще се обявят списъците и други съобщения във връзка с конкурса:
Табло за обяви в Център за услуги и информация
Интернет страницата на Общината

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net.
 

Заявление
Дата на публикуване: 08.02.2024