Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800PDS306AJB7CR5JIM6

Обява за конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Административно – правно обслужване и човешки ресурси“

Дата на публикуване: 18.03.2024
Последна актуализация: 18.03.2024

ОБЩИНА КАСПИЧАН

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10а от Закона за Държавния служител и чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-25-271 от 18.03.2024г. на Кмета на Община Каспичан

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

за длъжността Директор на Дирекция „Административно – правно обслужване и човешки ресурси“ в Общинска администрация Каспичан

 

Щатни бройки, за които се обявява конкурс: 1

Правоотношение: служебно

 

 1. Изисквания за заемане на длъжността:

Минимални изисквания:

 •  Образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър;
 • Професионален опит – минимум 4 години;
 • Ранг – придобит минимум III младши ранг;
 • Длъжностно ниво: Ръководно ниво 6Б

 

 1. Кратко описание на длъжността:
 •  Ръководи, включително планира, организира, координира и контролира работата на Дирекция „Административно – правно обслужване и човешки ресурси“;
 • Участва в разработването и актуализиране на всички вътрешни  правила  в Общинска администрация Каспичан и звената в Местни дейности;
 • Организира и контролира предоставянето на стандартизирани административни услуги на физическите и юридическите лица и прилагането на процедурите по предоставянето им в съответствие с действащата нормативна уредба;
 • Организира и контролира спазването на изискванията на Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация
 • Осигурява общ надзор за законността по отношение на дейността на администрацията, с оглед законосъобразното изпълнение  функциите ѝ;

 

Области на дейност:

 • Административно обслужване;
 • Гражданска регистрация;
 • Деловодство и техническо обслужване;
 • Правни дейности;
 • Човешки ресурси .

 

3.   Размер на минималната основна месечна заплата:  от 1 500 лв.

При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в администрацията.

-при професионален опит, отговарящ на минималните изисквания  или  го надвишава с до една година, размерът на индивидуалната работна заплата в рамките на степен 1 се определя  в следните граници: от 1500 лв.  до 2000 лв.;

-  при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години в рамките на степен 2, нивото на основната месечна заплата за длъжността се определя в рамките на следните граници: от 1800 лв.  до 2500 лв.;

- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3, нивото на основната месечна заплата за длъжността се определя в рамките на следните граници: от 2000 лв.  до 3200 лв.;

 

 1. Допълнителни изисквания: 

Прилагат се само в случаите на постигнати равни резултати от кандидатите при класирането, с цел по – прецизен подбор.  Допълнителните изисквания се доказват с документ и включват:

 • Професионална област на висше образование – Социални, стопански и правни науки
 • Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

5.    Начин на провеждане на конкурса:

 • Концепция на тема „Организация, управление и контрол на дейностите по административно-правно обслужване и човешки ресурси в Община Каспичан“;

Разработената концепция да бъде до 20 печатни страници формат А4, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и длъжността, за която кандидатства.

 • Интервю.

 

6.      Необходими документи, място и срок за подаването им:

6.1.  Документи:

 • Заявление за участие в конкурс – Приложение №3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл

Заявление.docx

 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност - Декларация по чл. 17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл

Декларация за участие в конкурс

 • Копия от документи за придобита образователно - квалификационна степен и допълнителни квалификации, които се изискват за длъжността - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага
 • Копия от документи, удостоверяващи трудов или служебен стаж – трудова книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит.
 • Копия от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв.
 • Други документи по преценка на кандидата.

 

6.2. Място за подаване на документите:

Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в 10 - дневен срок от публикуване на обявата в Центъра за административно обслужване в сградата на Общинска администрация Каспичан на адрес: гр. Каспичан, ул.„Мадарски конник“ № 91, всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч.  Документите за участие в конкурса може да се подават и по електронен път, на електронна поща: obshtina@kaspichan.org, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. На кандидатите подали документи за участие в конкурса по електронен път длъжностната характеристика се изпраща по електронен път на посочена от кандидатите електронна поща. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са предоставени всички посочени в тях документи. Заявленията, които са подадени след изтичане на срока, посочен в обявата, не се регистрират.

 

6.3.  Срок за подаване на документи:  

Начална дата за подаване на документи: 18.03.2024 г.

Крайна дата за подаване на документи:   28.03.2024 г., включително.

 

7.  Общодостъпно място където ще се обявят списъците и други съобщения във връзка с конкурса:

Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на:

·  Табло за обяви в Центъра за административно обслужване

·  Интернет страницата на Община Каспичан: https://kaspichan.org