Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800PDS306AJB7CR5JIM6

Информация във връзка с провеждане на конкурс за длъжността Директор на Дирекция АПО и ЧР

Дата на публикуване: 04.04.2024
Последна актуализация: 04.04.2024

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

във връзка с провеждане на конкурс за длъжността:

Директор на Дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“

 

На основание Заповед № РД-25-271 от 18.03.2024 г. на Кмета на Община Каспичан за обявяване на конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ и Протокол №1 от 29.03.2024 г. от заседание на Конкурсната комисия определена със Заповед № РД – 25-304 от 26.03.2024 г. на Кмета на Община Каспичан, информирам допуснатия до конкурса кандидат за следното:

  1. На дата 08.04.2024г. от 08:30 часа ще бъде проведен следващия етап от конкурсната процедура – оценяване на представената концепция на тема „Организация, управление и контрол на дейностите по административно-правно обслужване и човешки ресурси в Община Каспичан“. Всеки член на Комисията се запознава с представената писмена концепция на кандидата и я преценява по 5-степенна скала. Оценката на кандидата е средноаритметична от оценките на проверяващите. В случай че концепцията е преценена като отговаряща на изискванията и е оценена с оценка не по-ниска от "4", кандидатът се допуска до защита на концепцията.

     В съответствие с чл.39, ал.2 от НПКПМДСл, Комисията определи критериите за оценка на представената концепция:

  • Мисия, визия, цел

5 – в концепцията има ясно и точно формулирани мисия, визия, цел;

4 – в концепцията има формулирани мисия, визия, цел

3 – не са ясно формулирани мисия, визия, цел

2 – в концепцията липсва един от елементите: мисия/или/ и визия/цел;

1 – в концепцията отсъстват мисия, визия и цел.

  • Действия

5 – предложените действия са логически обосновани и адекватни на представената ситуация.

4 – предложените действия отговарят на ситуацията;

3 – част от предложените действия не отговарят  на представената ситуация;

2 – предложените действия не отговарят на представената ситуация;

1 – отсъстват предложения за действия;

  • Очаквани резултати и ефект, заложени в концепцията

5 - има ясно представени  начини, добре аргументирани и реалистични предложения за оценка на дейността, за анализ на нови направления, за коригиращи действия;

4 – има ясно представени  начини за оценка на дейността, за анализ на нови направления, за коригиращи действия;

3 – не са ясно представени: начините за оценка на дейността и/или анализ на нови направления и/или коригиращи действия;

2 – отсъстват: начините за оценка на дейността и/или анализ на нови направления и/или коригиращи действия;

1 – отсъстват предложения за начините за оценка на дейността, за анализ на нови направления, за коригиращи действия.

 

  1. При допускане на кандидата до защита на концепция се определя дата на провеждане 11.04.2024г. от 8:30 часа в сградата на Общинска администрация Каспичан, етаж I - Заседателна зала. Кандидатът ще разполага с 30 минути, за да защити своята концепция.

— Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността. Всеки член на Комисията преценява резултатите от защитата на концепцията на кандидата по 5-степенна скала, като оценката на кандидата е средноаритметична от оценките на членовете.

— Критериите за оценка на защитата на писмената концепция са:

5 – кандидатът е убедителен, представените твърдения са добре аргументирани, предлага адекватни на ситуацията действия, отговаря на всички поставени въпроси;

4 – представените аргументи са достатъчни,  кандидатът е убедителен, преобладаващо отговаря на въпросите;

3 – представените при защитата аргументи са недостатъчни, не отговаря на част от поставените въпроси;

2 – представените аргументи са  незначителни, отговорите на представените въпроси са неубедителни, необосновани;

1 – кандидатът не е аргументиран при отговорите на въпросите.

Общият резултат на кандидата е сбор от оценките по т.1 и т.2. Кандидатът се допуска до участие в интервюто ако резултат по ал. 6 е най-малко "8". Кандидатът следва да бъде уведомен чрез телефонен разговор и/или чрез електронна поща за датата, мястото и часа на провеждането му.

 

  1. При допускане на кандидата до интервю се определя дата на провеждане 11.04.2024г. от 10:30 часа в сградата на Общинска администрация Каспичан, етаж I - Заседателна зала. Продължителността на интервюто ще бъде 30 минути.

— Конкурсната комисия задава предварително формулирани въпроси на кандидата. Въз основа на отговорите на кандидата, всеки член на Комисията преценява качествата му по 5-степенна скала като се оценява степента на притежавания професионализъм и делови качества, необходими за заемане на длъжността и попълва Формуляр за преценка на кандидатите от интервю за длъжностите, които са определени в категорията висши държавни служители, съгласно Приложение №7 към чл.42, ал.4 от НПКПМДСл.

— Степени на оценяване при интервюто:

5 - напълно отговаря на изискванията за длъжността;

4 - в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;

3 - в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;

2 - в малка степен отговаря на изискванията за длъжността;

  1. - не отговаря на изискванията за длъжността.

— Максимален брой средноаритметични точки, който може да получи всеки кандидат от интервюто е 40 средноаритметични точки. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 32 средноаритметични точки, които са 80 % от максимално възможните 40 средноаритметични точки;

 

  1. На основание чл.34, ал.5 от НПКПМДСл Комисията определи следните коефициенти:

а/ коефициент, с който се умножава резултатът на кандидата при оценяване на писмената концепция - 4 /четири/;

б/ коефициент, с който се умножава резултатът на кандидата при защитата на концепция - 4 /четири/;

в/ коефициент, с който се умножава резултатът на кандидата от интервюто-5/пет/;

 

Окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса, умножени с коефициентите определени от Конкурсната комисия.

 

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и окончателното класиране ще бъдат поставени на информационното табло в Центъра за административно услужване, намиращ се в сградата на Общинска администрация Каспичан с адрес: гр. Каспичан, ул. Мадарски конник“ № 91 и ще се публикуват на сайта на Общината.

На основание чл.10 от НПКПМДСл и съгласно Заповед № РД – 25- 304 от 26.03.2024 г., Конкурсната комисия съставя протокол, отразяващ резултатите и го предоставя на Кмета на Общината, а извлечение от протокола отразяващо резултатите ще бъде изпратено на участвалия в конкурса кандидат.

 

 

Председател на Конкурсната комисия:

Даниела Станчева               /п/

Секретар на Община Каспичан