Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800PDS306AJB7CR5JIM6

Подаване на заявления за гласуване в избори за членове на Европейския парламент от РБ и за народни представители на 9 юни 2024г

Дата на публикуване: 17.04.2024
Последна актуализация: 24.04.2024

Подаване на заявления за гласуване в избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024г.

 

            Във връзка с насрочените на 09 юни 2024 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители в Центъра за административно обслужване, находящ  се на първи етаж  в сградата на Община Каспичан с адрес ул. „Мадарски конник“ № 91, по електронен път от сайта на Община Каспичан и в кметствата от Община Каспичан, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс,  както следва:

 • До 01.06.2024 г. - 17,00 ч., включително всеки избирател, може да изиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината/кметството.

(Приложение № 16-ЕП)- чл. 43, ал. 1, изр. 1 и ал. 2-4 от Изборния кодекс 

(Приложение № 17-НС) -чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс ,

 • До 01.06.2024 г. - 17,00 ч., включително гражданин на друга държава-членка на ЕС, който е вписан в избирателния списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление до кмета на общината/кметството

(Приложение № 19-ЕП) -чл. 43, ал. 1, изр. 2 и ал. 2-4 от Изборния кодекс,

 • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 9 юни 2024г.

(Приложение № 20-НС)- чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс

 • До 29.04.2024 г. - 17,00 ч. включително- гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателния списък, подават декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България.
 • (Приложение № 21-ЕП)- чл. 359, ал. 1 от Изборния кодекс
 • До 07.06.2024 г. - 17,00 ч. включително български граждани или граждани на друга държава – членка на ЕС, които са пропуснати в избирателните списъци или за които е отпаднало основанието за заличаването им, подават заявление по образец до кмета на общината/кметството. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, че основанието на което лицето е било заличено от избирателния списък е отпаднало.

             (Приложение № 22-ЕП)- чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във вр. с чл. 45, ал. 1 от Изборния кодекс

 • Избирател, който има право да гласува, но е пропуснат в избирателния списък или за който е отпаднало основанието за заличаване, подава заявление по образец до кмета на общината/ кметството до предизборния ден. Вписването се извършва от органите по чл. 23, ал. 1 ИК по писмено искане на избирателя до предаването на списъците на СИК.

(Приложение № 23-НС)- чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс

 • Лице, което е вписано в списъка на заличените лица, но има право да гласува и иска да бъде изключено от списъка,  подава заявление за изключване от списъка на заличените лица до кмета на общината/кметството. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи че лицето има право да гласува.

(Приложение № 24-ЕП) -чл. 39, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс

 • До предаване на избирателните списъци на СИК. Лице, което е вписано в списъка на заличените лица (с изключение на лицата, вписани в списъка за гласуване извън страната) но има право да гласува и иска да бъде изключено от списъка,  подава заявление за изключване от списъка на заличените лица до кмета на общината/кметството. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи че лицето има право да гласува.

(Приложение № 25-НС) -чл. 39, ал. 2 - 6 от Изборния кодекс

 • До 25.05.2024 г. до 17,00 ч., включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат заявление по образец да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим подпис. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му.

(Приложение № 26-ЕП) -чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс

(Приложение № 27-НС) -чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс

 • Избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка на заличените лица по чл. 38 ИК, но има право да гласува, ако представи удостоверение, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка, подава заявление по образец до кмета на общината/кметството.

(Приложение № 28-ЕП) -чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2 и 7 и чл. 360, ал. 1 от Изборния кодекс

 • Избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка на заличените лица по чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2 ИК, но има право да гласува, ако представи удостоверение от общината, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка подава заявление по образец до кмета на общината/кметството.

(Приложение № 29-НС) -чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2 от Изборния кодекс

 • До 25.05.2024 г. до 17,00 ч., включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец до кмета на общината/кметството.

Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден – 3 юни 2024 г. и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна комисия.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е подадено заявление по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес.При подаване на електронно заявление не се изисква електронен подпис.

(Приложение № 30-ЕП)-чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс

(Приложение № 31-НС)-чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс

 • До 25.05.2024 г. до 17,00 ч., включително- кандидатите за членове на Европейския парламент, за народни представители, членовете на ЦИК, членове на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление-декларация за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес.

(Приложение № 77-ЕП/НС)- по чл. 34, ал. 1, 2 и 3 и чл. 114, ал. 3 от Изборния кодекс