Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8009BF20QB268PM1HEJ5

Община Каспичан е удостоена с етикет "Ефективен CAF потребител"

Дата на публикуване: 28.11.2022
Последна актуализация: 28.11.2022

 

ОБЩИНА КАСПИЧАН  E УДОСТОЕНА С ЕТИКЕТ

 „ЕФЕКТИВЕН CAF ПОТРЕБИТЕЛ“

 

На проведена конференция от Института по публична администрация за популяризиране на Модела CAF в администрацията,  Община Каспичан беше удостоена с етикет "Ефективен CAF потребител“.

Етикетът „Ефективен CAF потребител“ се връчва на администрации преминали през процедурата за външна оценка въз основа на Националните правила за външна обратна връзка след успешното внедряване на модела за управление на качеството „Обща рамка за оценка (CAF)”.  С това отличие се удостояват администрациите, които са изпълнили изискванията за правилно провеждане на самооценката по модела CAF, за съставяне на план с мерки за подобрение и са удовлетворили поне начално ниво на организационна зрялост по прилагането на 8-те принципа за съвършенство – Ориентираност към резултати; Фокус върху гражданите/потребителите; Лидерство и постоянство на целите; Управление чрез процеси и факти; Подход, основан на възможности за развитие и участие на хората; Непрекъснато обучение, иновации и усъвършенстване; Развитие на партньорства; Социална отговорност.

Устремени да търсим по - добра посока за развитие на качеството в администрацията, като във фокуса на всяка дейност поставяме гражданите, нашите партньори и обществото като цяло, ръководството на Община Каспичан планира следващата самооценка с цел повторно прилагане на модела CAF и превръщането му в устойчива управленска практика, което прилагане води до подобряване на ефективността и ефикасността в работата на институцията.

На проведената конференция Етикет за „Ефективен CAF потребител“ беше връчен и на следните администрации: Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, Столична община, Областна администрация - Софийска област, Областна администрация - Велико Търново, Областна администрация - Силистра, Областна администрация - Сливен, Областна дирекция “Земеделие”- Бургас, Регионално управление на образованието - Добрич, Община Ботевград, Община Костенец, Община Костинброд, Община Ловеч, Община Николаево, Община Ружинци, Община Свиленград, Община Сливен, Община Стара Загора, Община Чавдар, Община Шабла, Областна администрация - Ямбол, Регионална здравна инспекция- Ямбол.