Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8009BF20QB268PM1HEJ5

Стратегия за водено от общностите местно развитиена територията на двете общини за периода 2023-2027г. на МИГ „Нови пазар - Каспичан“

Дата на публикуване: 05.05.2023
Последна актуализация: 05.05.2023

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНИТЕ КАСПИЧАН И НОВИ ПАЗАР,

 

МИГ „Нови пазар - Каспичан“ е в процес на изготвяне на новата си Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на двете общини, прилагайки подхода Лидер/ВОМР за периода 2023-2027 г.

Прилаганите стратегии за ВОМР са в полза на малкия местен бизнес, създават по-добри икономически, социални и екологични условия за живот в малките население места. ВОМР е териториален подход, който доказа предимствата си за развитие на местната икономика.

Попълването на НАСТОЯЩАТА АНКЕТАотворена до 31.05.2023 г., ще бъде от особена важност за качественото и навременно изработване на новата стратегия!

Бъдете активни и отговорни към местното развитие!