НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обявление АПК 26.06.2018 -3

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следните сгради:

·        СГРАДА с идентификатор 36587.505.149.1 със застроена площ от 32.00 квадратни метра /тридесет и два кв.м./, на един етаж, с предназначение: жилищна сграда-еднофамилна,

·        СГРАДА с идентификатор 36587.505.149.2 със застроена площ от 44.00 квадратни метра /четиридесет и четири кв.м./, на един етаж, с предназначение: жилищна сграда-еднофамилна,

·        СГРАДА с идентификатор 36587.505.149.3 със застроена площ от 12.00 квадратни метра /дванадесет кв.м./, на един етаж, с предназначение: селскостопанска сграда,

·        СГРАДА с идентификатор 36587.505.149.4 със застроена площ от 12.00 квадратни метра /дванадесет кв.м./, на един етаж, с предназначение: селскостопанска сграда,

разположени в поземлен имот - общинска собственост по АЧОбС №357/01.02.2002 година, с идентификатор 36587.505.149, с административен адрес гр.Каспичан, п.к.9930, ул.“Теменуга“ №5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Каспичан /квартал Калугерица/, одобрени със Заповед № РД-18-57/01.10.2015 година на Изпълнителния директор на АГКК,

 

по заявление вх. №ОС-16/25.06.2018 г. от БОНКА ХРИСТОВА МАРИНОВА  ЕГН 6702118730, с постоянен адрес: град Каспичан, ул.”Синчец” №4.

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА