НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обявление АПК 26.06.2018 -2

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния:

v  поземлен имот с идентификатор 36590.506.72 с административен адрес: село Каспичан, улица „Явор“ №15, с площ от 1057.00 квадратни метра /хиляда петдесет и седем кв.м./, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване/до 10 м/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-57/01.10.2015 г. на ИД на АГКК и построените в него:

o   сграда с идентификатор 36590.506.72.1 със застроена площ от 30.00 квадратни метра /тридесет кв.м./, на един етаж, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна и

o   сграда с идентификатор 36590.506.72.2 със застроена площ от 76.00 квадратни метра /седемдесети шест кв.м./, на един етаж, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна,

 

 

по заявление вх.№ОС-17/21.06.2018 г.от ГИНКА РУСЕВА ИВАНОВА  ЕГН 5810168751 с постоянен адрес: село Сухаче, ул.“Баба Тонка“№8.

 

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА