НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Заповед 298

 

З А П О В Е Д

№ РД-25-298

гр.Каспичан, 07.06.2018 год.

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, чл.4, ал.4 от Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи и във връзка с писмо изх.№Ш-1502/01.06.2018 год. на директора на областна дирекция “Земеделие” гр.Шумен

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

I.     Определям пожароопасен сезон в земеделските земи в Община Каспичан периода от 10.06.2018 г. до 31.10.2018 г.

II. Определям настъпването на етап “Восъчна зрялост” на посевите от житни култури /пшеница, ечемик, тритикале и овес/ на територията на Община Каспичан от 07.06.2018 г.

         III. Определям мерки за осигуряване на пожарна безопасност по време на кампанията за прибиране на реколтата от зърнено-житни култури на територията на Община Каспичан:

         1. Забранявам паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние по-малко от 50 м от тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателни прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

         2. Забранявам паленето на стърнища и други растителни отпадъци и използването на открити огнеизточници.

         3. На основание чл.13 от Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделски земи да организират и изискванията на Наредбата и да уведомят писмено съответната РДПБЗН преди започване на жътвата в площи над 100 дка.

         4.Водачите на земеделска техника да спазват установените правила и норми на пожарна безопасност съгласно чл.14 от Наредбата.

         5.Лицата, изпълняващи задължения като физическа охрана и наблюдение на земеделските земи, да познават и спазват установените правила и норми за пожарна безопасност съгласно чл.15 от Наредбата.

         6.При жътва в площи над 100 дка да се осигурява дежурство на трактор с водач с прикачен плуг с минимална широчина на захвата 1 м.

         7.При складиране или съхраняване на открито в земеделските земи грубите фуражи /слама, сено и други/ да се обособяват на фигури с единично тегло до 200 т. и в група до 600 т. в терен, почистен от растителни отпадъци с разстояние между фигурите не по-малко от 15 м., между групите не по-малко от 50 м., на разстояние не по-малко от 10 м. от пътища и 50 м от горски насаждения с пожарозащитни ивици с ширина най-малко 5 м.

         8.В жътвената кампания да се използва земеделска техника, която отговаря на изискванията на производителя за безопасна експлоатация.

         9.До участие в жътвена кампания да се използва земеделска техника преминала технически преглед, осигурена с изискващите се пожаротехнически средства и искрогасители съгласно Наредбата.

10. Задължавам юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, които минават през и/или покрай житни посеви да извършват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.

         11. Органите, стопанисващи железопътните трасета, преминаващи през или покрай житни площи, да осигурят поддържането на сервитута на трасето чисто от горими материали чрез почистване на тревната и храстовидна растителност, паднала дървесна маса, включително и баластовата призма и банкета.

         12. Възлагам на кметовете на населени места в Община Каспичан да извършат почистване на района около естествените и изкуствените водоизточници, да осигурят и поддържат подстъпи и пътища до тях. Да следят за наличие на обозначителни табели (ПХ) и ако установят повреда или липса на същите – да ги възстановят.

13. Кметовете на населени места в случай на възникване на пожар да сигнализират своевременно на телефон 112, след което незабавно да уведомят дежурния по Общински съвет по сигурност на телефон        05351 / 74–83.

14. Възлагам на кметовете на населени места в общината да разгласят и разяснят на гражданите противопожарните мерки за опазване на житните култури чрез поставяне на копие от настоящата заповед на обичайните места за информация.

 

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица и населението на Община Каспичан за изпълнение.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще упражнявам лично.

 

 

 

 

 

МИЛЕНА НЕДЕВА

Кмет на Община Каспичан

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА