НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обявление АПК 29.05.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния поземлен имот:

1.     ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36590.506.374 с административен адрес: село Каспичан, улица „Добри Войников“ №21, с площ от 1246.00 квадратни метра /хиляда двеста четиридесет и шест кв.м./, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване/до 10 м/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-57/01.10.2015 г. на ИД на АГКК,

и построените в него:

·        Сграда с идентификатор 36590.506.374.1 със застроена площ от 12.00 квадратни метра /дванадесет кв.м./, на един етаж, с предназначение: селскостопанска сграда;

·        Сграда с идентификатор 36590.506.374.2 със застроена площ от 46.00 квадратни метра /четиридесет и шест кв.м./, на един етаж, с предназначение: жилищна сграда-еднофамилна,

 

по заявление вх. №ОС-11/28.05.2018 г. от ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА  с постоянен адрес: село Каспичан, ул.”Освобождение” №8.

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА