НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Уведомително писмо 18.05.2018

 

 

 

УВЕДОМИТЕЛНО  ПИСМО

 

Относно:   Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

    

        В изпълнение на Наредба № 15 от 2004г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинсекциозни дейности,  и съгласно чл.111 от  Закона за защита на растенията, Ви уведомяваме:

 

  1. От 21.05.2018 г. до 23.05.2018 г.  от 08.00 ч. до 10.00 ч. и от 18.00 ч. до 20.00 часа  ще се проведе третиране на царевица, и слънчоглед със следните препарати: РЕКОРД при доза  125 мл/дка, с карантинен срок: 0 ДНИ и КАЛАМ при доза 30 мл/дка, както и ПУЛСАР ПЛЮС, при доза 160 мл/дка, с карантинен срок: 90 дни.
  2. Подлежащите на третиране терени са в местности и площи, както следва:

 

-          До ПЕТРОЛ – 130 дка

-          МУЛА КАРА – 130 дка

-          До КАЛУГЕРСКИ ЯЗОВИР – 80 дка

 

Препаратът/ продуктът е включен в списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/ или в Регистъра за ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на културата, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

  1. Препаратът е закупен от ХИКС ПЕТРОЛ ЕООД
  2. Лице за контакти, организиращо и провеждащо третирането: Десислава Пламенова Стоянова, телефон: 0882448568.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ, ЗАКОН ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

Чл. 110. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) За получаване на разрешение за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане земеделските стопани подават в ОДБХ, на чиято територия се намира площта, която ще се третира, заявление по образец най-малко 6 дни преди датата на третирането.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. предписание за прилагане на продукти за растителна защита поради опасност за растенията и растителните продукти, издадено от лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление "Растителна защита" или "Растениевъдство";

2. индивидуализиращи данни за имотите, които ще се третират;

3. копие от договор с авиационния оператор, който ще извършва въздушното пръскане;

4. декларация по образец за съответствие с изискването по чл. 109, ал. 2, т. 5.

(3) Разрешението по ал. 1 се издава по ред, определен в наредбата по чл. 104, ал. 1, т. 3.

(4) В тридневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 директорът на ОДБХ или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане или мотивирано отказва издаването му, когато не са спазени изискванията на чл. 109.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Разрешението по ал. 4 се издава за срок не по-дълъг от 5 дни и се вписва в регистъра по чл. 6, ал. 1. Разрешението съдържа и мерки и срокове, необходими за своевременното предупреждаване на населението и за опазване на околната среда в близост до площта, която ще бъде третирана.

(6) При необходимост от прилагане на спешни мерки заявлението по ал. 1 може да бъде подадено по изключение най-малко три дни преди датата на третирането.

Чл. 111. Областните дирекции по безопасност на храните чрез кметствата и местните средства за масово осведомяване или по друг подходящ начин разпространяват информация относно предстоящо прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане. Информацията се публикува на интернет страницата на съответната ОДБХ и включва местонахождението на площите, които ще бъдат третирани, датата и часа, когато ще се извършва въздушното пръскане, и вида на продукта за растителна защита, който ще бъде прилаган.

Чл. 112. Лицата, които употребяват продукти за растителна защита с наземна техника или чрез въздушно пръскане, уведомяват лично собствениците на пчелни семейства, разположени в землището на кметството по местонахождение на площите, които ще бъдат третирани, както и собствениците на пчелни семейства, разположени в граничещите землища, за датата и часа, в който ще се извършва всяко прилагане на продукти за растителна защита.

 

 

 

С уважение,

Милена Недева

Кмет на община Каспичан 

 

 

 

 

 

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА