НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обявление АПК 24.04.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния:

  • ¼ /една четвърт/ идеална част от дворно място, цялото с площ от 2500.00 /две хиляди и петстотин кв.м./, ведно с построените в него жилищна сграда и сайвант, за което е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) ХI -190 от квартал 42  по плана на село Кюлевча, одобрен със Заповед № 25-236/1991 година,

 

 

по заявление вх.№ОС-9/24.04.2018 г.от ГЕОРГИ МАЛЧЕВ РУСЕВ  ЕГН 4909018762, с постоянен адрес: град Каспичан, ул.”Симеон Велики” № 30.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА