НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обявление АПК 10.04.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС за следните поземлени имоти възстановени по плана за земеразделяне на Пенка Маринова Станева с Решение №10105 от 10.08.1998 година на Поземлена комисия град Каспичан, представляващи:

  1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36590.12.148 в местността „Абоба чукуру“ с площ от 2006.00 квадратни метра /две хиляди и шест кв.м./, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползванане: нива,  по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Каспичан,
  2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36590.18.68 в местността „Малък кайряк“ с площ от 4999.00 квадратни метра /четири хиляди деветстотин деветдесет и девет кв.м./, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползванане: нива,  по кадастралната карта и кадастралните регистри село Каспичан,
  3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36590.124.35 в местността „Под изток“ с площ от 2999.00 квадратни метра /две хиляди деветстотин деветдесет и девет кв.м./, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползванане: нива,  по кадастралната карта и кадастралните регистри село Каспичан,

одобрени със Заповед № РД-18-57/01.10.2015 г. на ИД на АГКК,

 

 

по заявление вх.№ОС-6/30.03.2018 г.от БОРИС КИРИЛОВ БОРИСОВ  с постоянен адрес: село Могила, ул. ”Пирин” №32.

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА