НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Съобщение 21.03.2018 г. - 2

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

с изх.№239/21.03.2018 г. 

                Община Каспичан, отдел „Териториално и селищно устройство”, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава на Ружди Фикри Заид, с адрес: гр.Каспичан, ул. „В.Левски“ № 15а, че е издадена Заповед № РД-25-120 от 13.03.2018год. на Кмета на община Каспичан за възлагане принудителното изпълнение на Заповед № РД-25-434 от 12.08.2016год. за премахване на незаконен строеж „Стопанска постройка – навес“, изграден в урегулиран поземлен имот VІІІ-884 кв.112 по плана на гр.Каспичан.

         Поради отсъствие на нарушителя на посочения адрес, настоящото съобщение е поставено на входа на имота, на таблото за съобщения на Община Каспичан и на Интернет страницата на община Каспичан.

        

    

Отдел „ТСУ“Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА