НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обявление АПК

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния поземлен имот:

 

  • ¼ /една четвърт/ идеална част от поземлен имот с идентификатор 36587.502.1328 с площ от 640.00 квадратни метра /шестстотин и четиридесет кв.м./, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, с административен адрес: град Каспичан, ул.“Иван Вазов“ №7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Каспичан, одобрена със Заповед № РД-18-57/01.10.2015 година на Изпълнителния директор на АГКК,

 

 

по заявление вх.№ОС-4/15.03.2018 г.от РАЙЧО ИВАНОВ РАЙЧЕВ с постоянен адрес: град Каспичан, ул.”Юрий Гагарин” №44.

 

 

 

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА