НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява земеделска земя март

 

ОБЩИНА КАСПИЧАН

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на земеделска земя с площ от 1.478 дка /1478.00 кв.м./, поземлен имот с идентификатор 36590.55.1 по кадастралната карта на село Каспичан, с трайно предназначение на територията „земеделска“, с начин на трайно ползване „лозе“, в местността „Горни лозя“, актувана с Акт за частна общинска собственост  № 1863 / 27.05.2016 година,

 2. Търгът ще се проведе на 16.03.2018 година от 13.00 часа в сградата на община Каспичан. Повторна дата за провеждане при липса на участници 23.03.2018 година  в същия час.

 3. Начална тръжна цена в размер на 1600.00 лева (хиляда и шестстотин лева), приета с  Решение № 472 от Протокол № 37 / 30.11.2017 год. на  Общински съвет - Каспичан.

 4.  Депозит за участие - 10% от  първоначалната тръжна цена в размер на 160.00 лева (сто и шестдесет лева), внесен в брой в касата или по банкова сметка посочена от счетоводството на Общината.

 5. Тръжната документация се закупува от Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Каспичан, ул.“Мадарски конник“ №91 на стойност 30.00 лева (тридесет лева).

 6.Оглед на предмета на търга - всеки работен ден по предварителна заявка.

 За информация: телефон 05351/ 74-21


 

 

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на земеделска земя с площ от 0.549 дка /549.00 кв.м./, поземлен имот с идентификатор 36590.55.2 по кадастралната карта на село Каспичан, с трайно предназначение на територията „земеделска“, с начин на трайно ползване „лозе“, в местността „Горни лозя“, актувана с Акт за частна общинска собственост  № 1864 / 27.05.2016 година,

2. Търгът ще се проведе на 16.03.2018 година от 13.30 часа в сградата на община Каспичан. Повторна дата за провеждане при липса на участници -  23.03.2018 година  в същия час.

3. Начална тръжна цена в размер на 660.00 лева (шестстотин и шестдесет лева), приета с  Решение № 472 от Протокол № 37 / 30.11.2017 год. на  Общински съвет - Каспичан.

4.  Депозит за участие - 10% от  първоначалната тръжна цена в размер на 66.00 лева (шестдесет и шест лева), внесен в брой в касата или по банкова сметка посочена от счетоводството на Общината.

5. Тръжната документация се закупува от Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Каспичан, ул.“Мадарски конник“ №91 на стойност 30.00 лева (тридесет лева).

6.Оглед на предмета на търга - всеки работен ден по предварителна заявка.

За информация: телефон 05351/ 74-21


ОБЯВЯВА

 

1. Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на земеделска земя с площ от 1.349 дка /1349.00 кв.м./, поземлен имот с идентификатор 36590.55.3 по кадастралната карта на село Каспичан, с трайно предназначение на територията „земеделска“, с начин на трайно ползване „лозе“, в местността „Горни лозя“, актувана с Акт за частна общинска собственост  № 1865 / 27.05.2016 година,

2. Търгът ще се проведе на 16.03.2018 година от 14.00 часа в сградата на община Каспичан. Повторна дата за провеждане при липса на участници 23.03.2018 година  в същия час.

3. Начална тръжна цена в размер на 1500.00 лева (хиляда и петстотин лева), приета с  Решение № 472 от Протокол № 37 / 30.11.2017 год. на  Общински съвет - Каспичан.

4.  Депозит за участие - 10% от  първоначалната тръжна цена в размер на 150.00 лева (сто и петдесет лева), внесен в брой в касата или по банкова сметка посочена от счетоводството на Общината.

5. Тръжната документация се закупува от Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Каспичан, ул.“Мадарски конник“ №91 на стойност 30.00 лева (тридесет лева).

6.Оглед на предмета на търга - всеки работен ден по предварителна заявка.

 

За информация: телефон 05351/ 74-21

 


ОБЯВЯВА

 

1. Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на земеделска земя с площ от 0.457 дка /457.00 кв.м./, поземлен имот с идентификатор 36590.55.4 по кадастралната карта на село Каспичан, с трайно предназначение на територията „земеделска“, с начин на трайно ползване „лозе“, в местността „Горни лозя“, актувана с Акт за частна общинска собственост  № 1866 / 27.05.2016 година,

2. Търгът ще се проведе на 16.03.2018 година от 14.30 часа в сградата на община Каспичан. Повторна дата за провеждане при липса на участници 23.03.2018 година  в същия час.

3. Начална тръжна цена в размер на 570.00 лева (петстотин и седемдесет лева), приета с  Решение № 472 от Протокол № 37 / 30.11.2017 год. на  Общински съвет - Каспичан.

4.  Депозит за участие - 10% от  първоначалната тръжна цена в размер на 57.00 лева (петдесет и седем лева), внесен в брой в касата или по банкова сметка посочена от счетоводството на Общината.

5. Тръжната документация се закупува от Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Каспичан, ул.“Мадарски конник“ №91 на стойност 30.00 лева (тридесет лева).

6.Оглед на предмета на търга - всеки работен ден по предварителна заявка.

 

За информация: телефон 05351/ 74-21


ОБЯВЯВА

1. Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на земеделска земя с площ от 0.457 дка /457.00 кв.м./, поземлен имот с идентификатор 36590.55.4 по кадастралната карта на село Каспичан, с трайно предназначение на територията „земеделска“, с начин на трайно ползване „лозе“, в местността „Горни лозя“, актувана с Акт за частна общинска собственост  № 1866 / 27.05.2016 година,

 2. Търгът ще се проведе на 16.03.2018 година от 14.30 часа в сградата на община Каспичан. Повторна дата за провеждане при липса на участници 23.03.2018 година  в същия час.

 3. Начална тръжна цена в размер на 570.00 лева (петстотин и седемдесет лева), приета с  Решение № 472 от Протокол № 37 / 30.11.2017 год. на  Общински съвет - Каспичан.

 4.  Депозит за участие - 10% от  първоначалната тръжна цена в размер на 57.00 лева (петдесет и седем лева), внесен в брой в касата или по банкова сметка посочена от счетоводството на Общината.

 5. Тръжната документация се закупува от Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Каспичан, ул.“Мадарски конник“ №91 на стойност 30.00 лева (тридесет лева).

 6.Оглед на предмета на търга - всеки работен ден по предварителна заявка.

 За информация: телефон 05351/ 74-21


ОБЯВЯВА

1. Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на земеделска земя с площ от 1.571 дка /1571.00 кв.м./, поземлен имот с идентификатор 36590.56.24 по кадастралната карта на село Каспичан, с трайно предназначение на територията „земеделска“, с начин на трайно ползване „лозе“, в местността „Горни лозя“, актувана с Акт за частна общинска собственост  № 1868 / 27.05.2016 година,

2. Търгът ще се проведе на 16.03.2018 година от 15.30 часа в сградата на община Каспичан. Повторна дата за провеждане при липса на участници 23.03.2018 година  в същия час.

3. Начална тръжна цена в размер на 1850.00 лева  /хиляда осемстотин и петдесет лева/, приета с  Решение № 472 от Протокол № 37 / 30.11.2017 год. на  Общински съвет - Каспичан.

4.Депозит за участие - 10% от  първоначалната тръжна цена в размер на 185.00 лева (сто осемдесет и пет лева), внесен в брой в касата или по банкова сметка посочена от счетоводството на Общината.

5. Тръжната документация се закупува от Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Каспичан, ул.“Мадарски конник“ №91 на стойност 30.00 лева (тридесет лева).

6.Оглед на предмета на търга - всеки работен ден по предварителна заявка.

За информация: телефон 05351/ 74-21


ОБЯВЯВА

1. Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на земеделска земя с площ от 1.543 дка /1543.00 кв.м./, поземлен имот с идентификатор 36590.56.25 по кадастралната карта на село Каспичан, с трайно предназначение на територията „земеделска“, с начин на трайно ползване „лозе“, в местността „Горни лозя“, актувана с Акт за частна общинска собственост  № 1930 / 13.11.2017 година,

2. Търгът ще се проведе на 16.03.2018 година от 16.00 часа в сградата на община Каспичан. Повторна дата за провеждане при липса на участници 23.03.2018 година  в същия час.

3. Начална тръжна цена в размер на 1670.00 лева  /хиляда шестстотин и седемдесет лева/, приета с  Решение № 472 от Протокол № 37 / 30.11.2017 год. на  Общински съвет - Каспичан.

4.  Депозит за участие - 10% от  първоначалната тръжна цена в размер на 167.00 лева (сто шестдесет и седем лева), внесен в брой в касата или по банкова сметка посочена от счетоводството на Общината.

5. Тръжната документация се закупува от Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Каспичан, ул.“Мадарски конник“ №91 на стойност 30.00 лева (тридесет лева).

6.Оглед на предмета на търга - всеки работен ден по предварителна заявка.

 

За информация: телефон 05351/ 74-21


ОБЯВЯВА

1. Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на земеделска земя с площ от 0.795дка /795.00 кв.м./, поземлен имот с идентификатор 36590.56.27 по кадастралната карта на село Каспичан, с трайно предназначение на територията „земеделска“, с начин на трайно ползване „лозе“, в местността „Горни лозя“, актувана с Акт за частна общинска собственост  № 1931 / 13.11.2017 година,

2. Търгът ще се проведе на 16.03.2018 година от 16.30 часа в сградата на община Каспичан. Повторна дата за провеждане при липса на участници 23.03.2018 година  в същия час.

3. Начална тръжна цена в размер на 470.00 лева  /четиристотин и седемдесет лева/, приета с  Решение № 472 от Протокол № 37 / 30.11.2017 год. на  Общински съвет - Каспичан.

4.  Депозит за участие - 10% от  първоначалната тръжна цена в размер на 47.00 лева (четиридесет и седем лева), внесен в брой в касата или по банкова сметка посочена от счетоводството на Общината.

5. Тръжната документация се закупува от Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Каспичан, ул.“Мадарски конник“ №91 на стойност 30.00 лева (тридесет лева).

6.Оглед на предмета на търга - всеки работен ден по предварителна заявка.

За информация: телефон 05351/ 74-21

 

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

 

МИЛЕНА НЕДЕВА

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА