НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обявление 26.02.2018

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния поземлен имот:

  1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36590.506.243 с административен адрес: село Каспичан, улица „Ивайло“ №6, с площ от 1748.00 квадратни метра /хиляда седемстотин четиридесет и осем кв.м./, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване/до 10 м/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-57/01.10.2015 г. на ИД на АГКК,

и построените в него:

  • Сграда с идентификатор 36590.506.243.1 със застроена площ от 62.00 квадратни метра /шестдесет и два кв.м./, на един етаж, с предназначение: селскостопанска сграда;
  • Сграда с идентификатор 36590.506.243.2 със застроена площ от 51.00 квадратни метра /петдесет и един кв.м./, на един етаж, с предназначение: селскостопанска сграда;
  • Сграда с идентификатор 36590.506.243.3 със застроена площ от 66.00 квадратни метра /шестдесет и шест кв.м./, на един етаж, с предназначение: жилищна сграда - еднофамилна;
  • Сграда с идентификатор 36590.506.243.4 със застроена площ от 52.00 квадратни метра /петдесет и два кв.м./, на един етаж, с предназначение: жилищна сграда - еднофамилна;
  • Сграда с идентификатор 36590.506.243.5 със застроена площ от 32.00 квадратни метра /тридесет и два кв.м./, на един етаж, с предназначение: селскостопанска сграда,

 

по заявление вх.№ОС-2/19.02.2018 г.от КАРАКАШ МАРИНОВ МАРИНОВ  ЕГН xxxxxxx с постоянен адрес: град Шумен, ул. ”Висока поляна” №3,вх.3,ет.1,ап.30.

 

 

 

 

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА