НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява 08.01.2018

 

  ОБЩИНА КАСПИЧАН

ОБЯВЯВА

1. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от сграда – публична общинска собственост, с административен адрес: град Каспичан, ул. «Мадарски конник» № 95, актувана с Акт за публична общинска собственост № 43 / 17.12.1997 година, представляваща: стая № 1 – 15 кв.м.; стая № 2 – 30 кв.м.; стая № 3 – 16 кв.м. и стая № 4 – 9 кв.м., с обща площ от 70 квадратни метра, разположени на първия етаж, с предназначение за „помещение за НПО с общественополезна дейност”.

2. Началната конкурсна цена е определена в размер на 0.50 лв./ 1 кв.м. или 35.00 лева за цялата площ, без включен ДДС, съгласно Решение №460 от Протокол № 36 / 26.10.2017 година на Общински съвет – Каспичан.

3. Конкурсни условия:

Ø  До участие в конкурса да бъдат допуснати юридически лица, представляващи сдружения с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирани със седалище и адрес на управление в гр. Каспичан;

Ø  Предоставените помещения да се използват за спортен клуб, с цел подготовка и организиране на спортни мероприятия, свързани с развитието на ученическия и   масовия спорт в община Каспичан;

Ø  Кандидатите за участие да представят доказателства за получени отличия и награди от международни, национални и регионални спортни прояви.

 

3.1 Критериите за оценка на постъпилите предложения за участие в конкурса:

Показател

Относителна тежест

Предложена наемна цена

Т цена = максимум 80 точки

Брой на представени награди и отличия

Т брой = максимум 20 точки

 

3.2 Цена на конкурсната документация – 10.00 (десет лева).

3.3 Конкурсната документация се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Общинска администрация град Каспичан.

 

4. Срок за приемане на предложенията за участие – до 17.00 часа на 09.01.2018 година в деловодството на Общината.

5. Предложенията от участниците ще се отворят на 10.01.2018 год. от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация град Каспичан.

6. В случай че няма постъпили предложения,  срокът за подаване на предложения се удължава до 17.00 часа на 31.01.2018 година, а отварянето на предложенията ще се извърши на 01.02.2018 година в 10.00 часа.

7. Оглед  -  по предварителна заявка, всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 часа.

За информация: телефон 05351 / 74 - 21

 

МИЛЕНА НЕДЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА