НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обявление АПК 18.12.2017 -2

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния поземлен имот:

·        ½ ид.част от Поземлен имот с идентификатор 36587.502.917,  с площ от 836.00 кв.метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/, с административен адрес: гр.Каспичан, ул.“Дунав“ №16

и

 

·        Самостоятелен обект с идентификатор 36587.502.917.1.2,  с площ от 40.00 кв.метра/по данни от Удостоверение №ДО001280/29.11.2017 година за данъчна оценка/, който се намира в сграда с идентификатор 36587.502.917.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 36587.502.917, с  предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ/АПАРТАМЕНТ, с административен адрес: гр. Каспичан, ул.“Дунав“ №16, ет.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-57/01.10.2015 г. на ИД на АГКК,

 

 

по заявление вх.№ОС-36/14.12.2017 г.от ПЕЛАГИЯ ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА ЕГН 5108115138 с постоянен адрес: град Каспичан, ул. ”Хан Аспарух” №26

 

 

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА