НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Материали за предстояща сесия 38

1.Актуализация на Разчет за финансиране на капиталовите разходи и бюджет 2017 година и Информация за извършените промени по бюджет 2017 година на основание нормативен акт.

2. Приемане на План – сметка за необходимите разходи за «Сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване» за 2018 година без промяна в промилите по населени места.

3. Приемане План за дейността на Общински съвет Каспичан за календарната 2018 година.

4. Приемане на програма за управление и разпореждане с общински имоти – собственост на община Каспичан през 2018 година.

5. Приемане на План за спортните прояви в община Каспичан за 2018 година.

6. Приемане на План за културните прояви в община Каспичан за 2018 година.

7. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Каспичан за 2018 година.

8. Утвърждаване на списъка за награждаване на децата, номинирани и излъчени за даровити, съгласно Наредбата за номинации и награждаване на талантливи деца от община Каспичан за наградата на ОбС Каспичан „Млад талант“.

9. Информация за сключените договори за зимно поддържане по населени места.

10. Промяна на Общинската транспортна схема за обслужване на населението.

11. Изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на Кмета на община Каспичан и на кметовете по населени места.

12. Докладна записка от Кметове по населени места в община Каспичан съгласно чл.8, ал.5 от ЗОС.

13. Текущи докладни

13.1. Предоставяне на полските пътища, включени в масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година.

13.2. Промяна на Подробния устройствен план – План за регулация в обхват УПИ XVIII – „Озеленяване“ от квартал 25 по плана за регулация на град Каспичан, квартал Калугерица.

13.3. Учредяване право на ползване за постоянен пчелин.

13.4. Приемане на решение за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост.

13.5. Продажба на общински имот на основание чл.31, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество.

13.6. Определяне на представител на община Каспичан в комисията за изработване на областна здравна карта.

13.7.Приемане на изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Каспичан,неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация,приет с решение №11 по Протокол №4 от 27.11.2015г.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА