НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Решение 464-2017

О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Каспичан, на основание чл.215 от Закона за устройство на територията, съобщава, че с Решение № 464 от 26.10.2017 год. на Общински съвет Каспичан е разрешено изработване на Проект за подробен устройствен план – План за застрояване за част от поземлен имот № 070241, целия с площ от 9846 м2, с начин на трайно ползване „пасище, мера“, в местността „Под селото“ по картата за възстановена собственост на село Каспичан, като устройствената зона на частта от имота от 3000 кв.м. се определи Пп (предимно производствена) с предназначение „Воден басейн за капково напояване на лозови масиви за десертно и винено грозде“, със следните устройствени показатели: Пзастр. – до 80%, Кинт. – до 2.5, Нмах - 10м. и Позел. – 20% мин.

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА