НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Материали за предстояща сесия 36

1. Актуализация на разчетите за капиталови разходи и бюджет 2017 г.

2. Информация за извършените промени по бюджет 2017 г. на основание нормативен акт.

3. Отчет за извършените от община Каспичан разпоредителни сделки с общинско имущество през третото тримесечие на 2017 година.

4. Утвърждаване на разходите за командировките на Кмета на общината за периода 01.07.2017г. – 30.09.2017г.

5. Утвърждаване на разходите за командировките на Председателя на Общински съвет за периода 01.07.2017г. – 30.09.2017г.  

6. Текущи докладни

6.1. Приемане на решение за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост.

6.2. Приемане на решение за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост.

6.3. Приемане на решение за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост.

6.4. Кандидатстване на РСУО по процедура за директно предоставяне на БФП по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020.

6.5. Даване на съгласие за ползване на част от натрупаните средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, както и от други източници за покриване на разходи по проект: "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Шумен", при кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., процедура за набиране на проектни предложения по BG16M10P002-2.006 - „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”.

6.6. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване.

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА