НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Могила 25.09.2017

 

 ОБЩИНА КАСПИЧАН

ОБЯВЯВА

 

1. Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 1831 / 11.08.2015 година, представляващ земеделска земя - поземлен имот № 034037, с площ от 5.202 дка, шестата категория, с начин на трайно ползване „нива”, в местността „Маляба“ по картата за възстановена собственост на село Могила, ЕКАТТЕ 48773.

 

2. Търгът ще се проведе на 25.09.2017 година от 14.00 часа в сградата на кметство село Могила. Повторна дата за провеждане при липса на участници 02.10.2017 година  в същия час.

 

3. Начална тръжна цена в размер на 4801.45 (четири хиляди осемстотин и един лева и четиридесет и пет стотинки), приета с  Решение № 441 от Протокол № 34 / 24.08.2017 год. на  Общински съвет - Каспичан.

 

4.  Депозит за участие - 10% от  първоначалната тръжна цена в размер на 480.15 лева (четиристотин и осемдесет лева и петнадесет стотинки), внесен в касата на Общината или по банкова сметка посочена от счетоводството на Общината.

 

6. Тръжната документация се закупува от Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Каспичан, ул.“Мадарски конник“ №91 на стойност 30.00 лева (тридесет лева).

7.Оглед на предмета на търга - всеки работен ден по предварителна заявка.

За информация: телефон 05351/ 74-21

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

МИЛЕНА НЕДЕВА

 

 

 

 

 

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА