НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Задание ЕО за ОУП

Съобщение за провеждане на консултации

 

На основание чл.127, ал.2 от ЗУТ и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 25.09.2017г. – 25.10.2017 г. се провеждат консултации по:

  • Задание за определяне на обхвата и съдържанието на екологичната оценка на общия устройствен план на Община Каспичан (съгласно чл.19 а на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и чл. 86, ал.3 на Закона за опазване на околната среда)
  • Схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица при извършването на екологичната оценка на ОУП на община Каспичан

 

Информация за възложителя

Възложител на ОУП и на Екологичната оценка към него е Община Каспичан с адрес: 9930, гр. Каспичан, ул.”Мадарски конник” №91, представлявана от Милена Николова Недева - Кмет на община Каспичан; Лице за контакти: инж. Славей Славов

 

Информация за плана

Общият устройствен план на Община Каспичан се разработва на основание чл.124 от ЗУТ, по възлагане от Кмета на общината и Решение на Общинския съвет.

Общият устройствен план на Община Каспичан се разработва двуфазно - Фаза Предварителен проект и Фаза Окончателен проект и е с прогнозен период на действие 20 години.

ОУПО се разработва за цялата територия на Община Каспичан, в която са разположени землищата на два града - Каспичан и Плиска и седем села - Косово, Каспичан, Кюлевча, Марково, Могила, Върбяне и Златна нива. Община Каспичан е разположена на площ от 275,033 км2.

Част от територията на Община Каспичан попада в границите на следните защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, по смисъла на ЗБР:

Ø  Защитена зона "Провадийско-роякско плато" за опазване на дивите птици, BG0002038, обявена със Заповед № РД -73/ 28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр. 10/05.02.2013 ./, с която е изменена и допълнена Заповед № РД- 134/14.02.2012г. на Министъра на околната среда и водите /обн. ДВбр.26/30.03.2012 г./

Ø  Защитена зона "Провадийско-роякско плато" за опазване на природните местообитания, BG000104, приет с Решение на МС №661/16.10.2007г.

Ø  Защитена зона "Каменица" за опазване на природните местообитания, BG000138, приет с Решение на МС №122/02.03.2007г.

 

Място за публичен достъп и време за запознаване с документите

На интернет адрес: http://www.kaspichan.org/ можете да се запознаете със следните документи:

 

Срок за изразяване на становище по изработените документи:

30 дни от датата на публикуване на съобщението считано от 25.09.2017 г.

 

Начин на изразяване на становищата:

Становища и мнения могат да се депозират на електронна поща: obshtina@kaspichan.org

Лицe за контакти по провеждане на консултациите: инж. Славей Славов

Телефон за връзка: 05351 7474

 

 

Очакваме вашите мнения, предложения, становища и препоръки!Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА