НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > УПИ Калугерица 1

ОБЩИНА КАСПИЧАН

 

ОБЯВЯВА

1.  Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1887/23.05.2017 година, представляващ дворно място с площ от 1597.00 кв.м., за което е отреден Урегулиран поземлен имот VІІІ – общ. от квартал 3 по плана на квартал Калугерица,съставляващ поземлен имот с идентификатор  36587.505.259  по кадастралната карта на град Каспичан, одобрена със Заповед №РД-18-57/01.10.2015 година на Изпълнителния директор на АГКК. 

2. Търгът ще се проведе на 02.08.2017 година от 14.30 часа в квартал Калугерица. Повторна дата за провеждане при липса на участници - на 09.08.2017 година  в същия час.

3.  Начална тръжна цена в размер на 9900.00 лева (девет хиляди и деветстотин лева), без включен ДДС, приета с Решение №407  от  Протокол № 32 / 29.06.2017 год. на  Общински съвет - Каспичан.

4.  Депозит за участие - 10% от  първоначалната тръжна цена в размер на 990.00 лева  (деветстотин и деветдесет лева), внесен в касата на Общината или по банкова сметка посочена от счетоводството на Общината.

5. Тръжната документация се закупува от Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Общинска администрация гр.Каспичан на стойност 30.00 лева (тридесет лева).

6.  Оглед на предмета на търга - всеки работен ден по предварителна заявка.

 

 

За информация: телефон 05351 / 74-74

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

МИЛЕНА НЕДЕВА

 

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА