НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > топъл обяд 2017-07

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016  - 2019“

BG05FMOP001-03.02

„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД 2016-2019“

Община Каспичан е бенефициент по  процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“ и предоставя топъл обяд на лицата, попадащи в целевите групи. Проекта стартира от 01 септември 2016 г. и е с продължителност 27 месеца – до 31 декември 2019 г. Към настоящия момент са включени 100 лица от целевите групи, като се предвижда броя им да се увеличи.

За целта Община Каспичан подновява набирането на желаещи за включване в проекта.

Лицата, желаещи да бъдат включени в проекта и живеещи в населените места: гр.Каспичан, вкл. кв. Калугерица, с.Каспичан, с.Кюлевча, с.Марково, с.Косово, с.Могила, гр.Плиска, с.Златна нива и с.Върбяне, следва да попълнят ясно и четливо заявление-декларация по образец /Приложение № 2/, което е на разположение в сградата на Общинска администрация Каспичан – стая 305 и всички кметства по населените места.

Всички получени заявления ще се подават до Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Нови пазар за одобрение и разпределение по целеви групи.

Срок за подаване на заявленията-декларации: в рамките на проекта.

За повече информация: Станислава Маджарова – гл.експерт „СДЗП“, стая 305 в сградата на Общинска администрация,  тел.05327/4732, моб.0882 599 025.

 

Целевите групи по тази операция се определят с Наредба на Министъра на труда и социалната политика № РД-07-1 от 4.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по ОПХ (ДВ, бр.29 от 12.04.2016 г.).

 

ОСНОВНА ЦЕЛЕВА ГРУПА:

1.1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП;

1.2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;

1.3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

1.4. Скитащи и бездомни деца и лица.

1.5. Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1., т.17 от Допълнителни разпоредби от  Закона за убежището и бежанците.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЦЕЛЕВА ГРУПА:

2.1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г., за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето на помощта;

2.2. Майки(осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 от ЗСПД;

2.3. Лица и семействата, получили еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, по чл. 10а от ЗСПД;

2.4. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ПЗЗД.

2.5. Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение.

2.6. Лица и семейства, настанени в приюти и домове за временно настаняване.

2.7. Конкретни представители от целевата група по т.1., които не са включени в основната целева група на съответната трапезария.

 

 

 

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА