НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява за търг на 03.05.2017

  ОБЩИНА КАСПИЧАН

Област Шумен

 

 

О Б Я В Я В А

 

1. Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за частна общинска собственост № 768 / 22.12.2005 година, представляващ  празно дворно място с площ от 595 квадратни метра, за което е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV – общ. от квартал 12 по плана за регулация на град Плиска.

2. Търгът ще се проведе на 03.05.2017 година от 14.30 часа в сградата на Кметство гр. Плиска. Повторна дата за провеждане при липса на участници 10.05.2017 година  в същия час.

3. Началната тръжна цена е определена в размер на 8.00 лева /осем лева/ за 1 кв.м. или 4760.00 лева /четири хиляди седемстотин и шестдесет лева/ без включен ДДС, одобрена с Решение № 380  от  Протокол № 28 / 30.03.2017 година на  Общински съвет Каспичан.

4.  Депозит за участие - 10% от  първоначалната тръжна цена в размер на 476.00 /четиристотин седемдесет и шест лева/ внесен в касата на Общината или по банкова сметка посочена от счетоводството на Общината.

5. Тръжната документация се закупува от Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на община Каспичан, на стойност на 30.00 лева /тридесет лева/.

6.      Оглед на предмета на търга - всеки работен ден по предварителна заявка.

 

 

 

За информация: тел. 05327 / 47 – 21

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН:

 

МИЛЕНА НЕДЕВАОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА