НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Материали за предстояща сесия 30

1. Приемане на изменения и допълнения в Наредба за управление на пътищата от общинската пътна мрежа, приета от Общински съвет Каспичан с Решение № 569 по Протокол № 34 от 24.06.2010г.

2. Предоставяне на допълнителни възнаграждения на Кмета на Община Каспичан и Кметове по населени места.

3. Отчет за изпълнението на План за културните прояви в Община Каспичан за 2016г.

4. Доклад за осъществените читалищни дейности на територията на община Каспичан и отчет за изразходваните от бюджета средства през 2016г.

5. Текущи докладни

5.1. Приемане на решение за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост.

5.2. Одобряване на споразумение за сътрудничество между община Каспичан и „Юнайтед Партнърс“ ЕООД, Фондация „Образователно сътрудничество“ , и „Нетикъл текнолоджис“, в изпълнение на проект „Агенти на промяната“, по процедура BG05M9OP001-4.001, „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.

5.3. Разкриване на консултативен кабинет към МКБППМН при община Каспичан.

5.4. Приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Каспичан.

5.5. Разрешение за изработване на ПУП.

5.6. Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Каспичан.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА