НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Съобщение БДЧР СОЗ

СЪОБЩЕНИЕ

 

         Община Каспичан, на основание чл.39, ал.1, т.2 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди ( ДВ бр.88/ 2000 г.), съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно- охранителна зона на ШК1 и ШК2 от ВГ „Могила“, с възложител „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД. Шахтовите кладенци „ШК1 – Могила“ и „ШК2 – Могила“ са изградени в ПИ №000175 и ПИ №000174 в землището на с.Могила.

         Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта, който е на разположение в Общинска администрация – Каспичан, ул.“Мадарски конник“ №91, стая 406, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч.

 

         Писмени становища и възражения по проекта могат да се подават в срок до 12 май 2017 г.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА