НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Материали за предстояща сесия 28

1.Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Каспичан.

2.Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на Община Каспичан за периода 2018–2020 година в частта за местни дейности.                    

3. Предоставяне на отчет за 2016 година за изпълнение на дейностите по концесионните договори, сключени за имоти  - публична общинска собственост, представляващи язовири в кв.Калугерица и с. Кюлевча.                                                                                  

4. Отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност, насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Каспичан за 2016г.

5. Утвърждаване на списък на общинските жилища по Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищни имоти.

6. Актуализация на Стратегията за развитие на социалните услуги.

7. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Каспичан за 2018 година.

8. Ново длъжностно разписание на Център за социална рехабилитация и интеграция – град Каспичан.

9. Текущи докладни

9.1. Приемане на решение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост.

9.2. Приемане на решение за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост на основание чл.11 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

9.3. Определяне на представител на Община Каспичан, за участие в извънредно общо събрание на акционерите в „МБАЛ – Шумен“ АД, гр.Шумен.

9.4. Отпускане на еднократна финансова помощ на Стойка Кръстева Илиева от град Каспичан.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА