НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Материали за предстояща сесия 26

1. Информация за готовността на Община Каспичан за преминаване към собствена дейност по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците от територията на общината

2. Отчет на Програмата за управление на отпадъците на Община Каспичан за 2016г.

3. Отчет за управлението на общинските пасища, мери и ливади през 2016 година

4. Приемане на решение за предоставяне за ползване на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд през 2017 година

5. Отчет за дейността на Общинската комисия за безопасност на движението по пътищата при Община Каспичан през 2016г.

6. Отчет на Кмета на Община Каспичан по чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно който Кметът на общината представя годишен отчет за изпълнение на разработената от него програма за управление

7. Годишен доклад за 2016год. за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Каспичан за периода 2014-2020 година

8. План за младежта 2017г. и Програма за младежта 2017г. – 2018г.

9. Текущи докладни

9.1. Приемане на решение за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост

9.2. Приемане на решение за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост

9.3. Заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената  територия, обслужвана от „В и К – Шумен“ ООД

9.4. Изменение на Решение № 350 по Протокол № 24 от 26.01.2017г. на Общински съвет – Каспичан

9.5. Кандидатстване на Община Каспичан с проектно предложение по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001 – 2.007 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА