НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява магистърска програма ВТУ-София 060217

ОБЯВА ЗА НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „НАДЗОР И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРАЖЕНИЯ”

            С промяната в Закона за водите и с решение на Министерския съвет бе възложено на Агенцията по метрология и технически надзор да сформира звено за технически надзор над язовирите, а общините да назначат квалифицирани инженери - хидроспециалисти с отговорност за правилната експлоатация и поддържане на всички налични водоеми. Разпоредбите влязоха в сила от 1 януари 2016 г. и неизпълнените предписания на Агенцията към общините вече подлежат на глоби и други санкции.

           Академичната общност и Ръководството на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков" - София отчете необходимостта от подготовката на хидроспециалисти у нас след публикуването на решението на Министерския съвет и промяната в Закона за водите. Отчетен бе големият недостиг от такива кадри и критичният срок за тяхното назначаване.

            Така във ВСУ „Тодор Каблешков” бе организирано обучение по специалност „Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения” в рамките на нашата акредитация по научно направление „Архитектура, строителство и геодезия”.

            Целта на новия магистърски план по „Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения" е да предложи па желаещите да се занимават с експлоатация и надзор на язовирите най-прекия и пълноценен път за придобиване на необходимата висока квалификация.

           Магистърският план е предназначен за лица, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „магистър" по специалности от области на висшето образование „Техническите науки" и „Сигурност и отбрана", както и завършилите факултети по природни науки, математика и информатика.

          Студентите получават квалификация на инженери – хидроспециалисти, които да имат възможност да работят в сферата на експлоатацията, техническия надзор и строителството на хидротехнически съоръжения. Строителните инженери по надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения могат да работят също в Агенцията за технически надзор и метрология, в организации, предприятия, ведомства и др. с дейности в областа на хидротехническото строителство, екологията, минното дело и др.

          Обучението е задочно, провежда се в четири семестъра, в три от които се провеждат занятията, а в четвъртия се разработва и защитава дипломна работа. Лекциите и упражненията се провеждат в продължение на три седмици в през всеки семестър. Изпитните сесии са зимна, лятна и есенна.

         Обучението включва общопрофилни дисциплини като: Хидрология, Хидравлика, Механика на конструкциите, Строителни материали, Земна механика и фундиране, Геология, Геодезия, Електротехника, Строителни машини, Метрология и безразрушителен контрол. Включени са и специални технически дисциплини като: Проектиране и строителство на хидротехнически съоръжения, Помпи и помпени станции, Хидромеханични съоръжения, Експлоатация на хидротехнически съоръжения, Водостопански изследвания, Мониторинг на хидротехнически съоръжения, Аварийно - спасителни работи, Техническа безопасност и надеждност на ХТС. Дисциплините, които студентите са изучавали през предишни свои образователни степени, се признават по установен документален ред.

         Подаването на документи за записване за учебната 2016/17 г. ще се извърши от 01 февруари до 10 март 2017 г. в Ректората на ВТУ „Тодор Каблешков". Необходимите документи за кандидатстване са диплома за завършена бакалавърска или магистърска степен и лична карта. Обучението започва в края на месец март 2017г.

        Семестриалната такса е 450 лв.

        Висшето транспортно училище разполага в кампуса си със собствени студентски общежития, студентски стол, LAN и WiFi интернет, библиотека и всички други необходими битови условия за провеждане на учебния процес и настаняване.

       Пълна информация за приема и необходимите документи за записване може да получите от:

- интернет страницата на ВТУ „Т.Каблешков”: www.vtu.bg

- тел. 02 9709286 или 02 9709230 – инж. Б.Борисов, Учебен отдел

- моб. Тел. 0885 256 905 – доц. Чавдар Колев, Ръководител на магистърската програма «Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения»

- e-mail: vtu@vtu.bg

- на адреса на ВТУ „Тодор Каблешков”: София 1574, ул. „Гео Милев” 158, Ректорат, Етаж III, Учебен отдел.

РЕКТОР: проф. д-р инж. - икон. Даниела Тодорова

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА