НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Материали за предстояща сесия 24

1. Утвърждаване на проекта за бюджет 2017г. на Община Каспичан.

2. Отчет за дейността на Общински съвет Каспичан и неговите комисии за периода 01.07.2016г. – 31.12.2016г.

3. Отчет за дейността на МКБППМН за 2016г.

4. Отчет за изпълнението на Плана за спортните прояви в община Каспичан за 2016г.

5. Отчет за състоянието, управлението и разпореждането с общинска собственост на община Каспичан за 2016г.

6. Отчет за извършените от община Каспичан разпоредителни сделки с общинско имущество през 2016 година.

7.Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Каспичан за периода 01.07.2016г. – 31.12.2016г.

8. Отчет относно получени жалби, сигнали и предложения от граждани и институции в общинска администрация Каспичан за периода 01.07.2016г. – 31.12.2016г.

9. Разходи за командировки на Кмета на община Каспичан за периода 01.10.2016г. – 31.12.2016г.

10. Разходи за командировки на Председателя на Общински съвет Каспичан за периода 01.10.2016г. – 31.12.2016г.

11. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Каспичан за 2017г.

12. Приемане на План за културните прояви в община Каспичан за 2017г.

13. Текущи докладни

13.1. Предоставяне на земеделска земя под аренда.

13.2. Кандидатстване на община Каспичан по процедура за директно предоставяне на БФП „Комбинирана процедура за проектиране на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“на ОПОС 2014-2020г.

13.3. Изменение на Решение № 327 по Протокол № 22 от 21.12.2016г. на Общински съвет Каспичан.

13.4. Отпускане на еднократна финансова помощ на Ангел Стоянов Митов.

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА