НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Кандидати за обществени възпитатели 2017

НАБИРАНЕ  КАНДИДАТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ ЗА 2017 г.

 

 

На основание чл. 41 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Заповед № РД – 25 – 9 / 09.01.2017 г. на Председателя на МКБППМН Община Каспичан набира кандидати за обществени възпитатели за 2017 г. 

 

ОБЯВА

На основание чл. 41 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Заповед № РД –25-9/ 09.01.2017 г., МКБППМН Каспичан насрочва конкурс  за обществени възпитатели за 2017 г.

 

Брой обществени възпитатели: 4

 

I. Изисквания към кандидатите:

1. Да са български граждани, да не са поставени под запрещение и да са физически и психически здрави;

2. Да не са осъждани;

3. Да притежават необходимата квалификация /юрист, педагог, психолог и други с педагогическа подготовка/, както и опит, умения и комуникативност при работа с деца;

4. Да се ползват с висок морал и добро име в обществото;

5. Да не участват в общности с асоциална насоченост;

6. Да познават нормативната уредба за работа с деца, както и тази, свързана с корекционно-възпитателната работа с деца с противообществени прояви и структури в системата за БППМН;

7. Да имат познания за съвременните особености и характеристики на деца с асоциално поведение, деца с агресивно поведение, конфликтни, с трудности в социализацията и общуването, с девиантно поведение.

8. Да разполагат с достатъчно време за да изпълняват задълженията си по ЗБППМН.

 

II. Характер на работата:

1. Общественият възпитател извършва индивидуална, корекционно-възпитателна работа с определените му от местната комисия малолетни и непълнолетни деца, съгласно изискванията на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Статута на обществения възпитател

2. Общественият възпитател взаимодейства с родителите (или лицата, които ги заместват), инспекторите на ДПС, училищните ръководства, класни ръководители, педагогически съветници, социални работници, психолози, лекари и специализирани институции.

3. Обществените възпитатели участват в проверки, организирани от МКБППМН, от полицията и от други органи, във връзка със спазването на нормативните актове, касаещи малолетните и непълнолетните, в проверки по конкретни поводи, включително и по изпълнение на мерките по чл.13, ал.1, т.6, т.7 и т.8 от ЗБППМН.

4. Общественият възпитател участва в дейностите по плана за превантивна работа на МКБППМН през годината.

 

III. Начин на провеждане на процедурата:

1. Подбор по документи.

2. Събеседване с кандидата.

IV. Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до Председателя на МКБППМН - Община Каспичан / свободен текст  /;

2. Саморъчно подписана декларация, удостоверяваща, че лицето не е поставено под запрещение и е физически и психически здраво – свободен текст;

3. Автобиография (CV);

4. Мотивационно писмо;

5. Копие от диплома за завършено образование;

 

V. Срок за приемане на документите: от 16.01.2017 г. до 20.01.2017 г. /включително/.

VI. Прием на документи :

Документите се приемат всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и от 13:00 - 16.30 ч. в Деловодството на административната сграда на Община Каспичан, ул. Мадарски конник“ № 91, ет. 2, стая 201.

Подборът по документи ще се извърши в срок до 25.01.2017 г.

Събеседване с допуснатите кандидати до втория етап от конкурса, ще се проведе на 27.01.2017 г. в административната сграда на Община Каспичан, като часовото време бъде уточнено допълнително, всеки допуснат до събеседване кандидат ще бъде уведомен лично.

VII. Допълнителна информация

Списъците във връзка с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло, намиращо се на партера в сградата на Общинска администрация, интернет страницата на Община Каспичан, в раздел МКБППМН.

Обществените възпитатели се определят и осъществяват дейността си съгласно разпоредбите на Закона за борба срещу противобществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Дейностите по длъжността „обществен възпитател“ се заплащат на основание Заповед на Кмета на Община Каспичан, на основание Наредба № 2/1999 г. на ЦКБППМН за материално стимулиране на обществените възпитатели /обн. в ДВ бр. 110/2003 г. и изм. и доп. ДВ бр.9/2009 г./

На обществените възпитатели се плаща за свършена работа след сключване на граждански договор.

Кандидатите следва предварително да се запознаят със Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и със Статута на обществения възпитател.

 

 

МИЛЕН МИНЧЕВ /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МКБППМНОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА