НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Материали за предстояща сесия 22

1.Приемане на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Община Каспичан.

2.Приемане на изменения и допълнения в Наредба за поддържане и опазване на обществения ред в община Каспичан, приета от Общински съвет Каспичан с Решение № 219 по Протокол № 12 от 02.08.2012г.

3.Актуализация на разчетите за капиталови разходи и бюджет 2016г.

4.Приемане на План – сметка за необходимите разходи за „сметосъбиране,сметоизвозване, обезвреждане на битовете отпадъци в депа и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване“ за 2017г. без промяна в промилите по населени места.

5.Приемане на План за дейността на Общински съвет Каспичан за календарната 2017г.

6.Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за работа с деца гр.Каспичан.

7.Приемане на План за културните прояви в Община Каспичан за 2017г.

8.Приемане на План за спортните прояви в Община Каспичан за 2017г.

9.Текущи докладни

9.1.Предоставяне на земеделска земя под аренда.

9.2.Кандидатстване на Община Каспичан по процедура за директно предоставяне на БФС „Комбинирана процедура за проектиране на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020г.

9.3.Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на Кмета на Община Каспичан и кметовете на кметства по населени места.

9.4.Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подпомагане, ликвидиране на последствията от взрива в с.Хитрино и пострадалите хора.

9.5.Утвърждаване на списъка за награждаване на деца,номинирани и излъчени за даровити, съгласно Наредба за номинации и награждаване на талантливи деца от Община Каспичан за наградата на ОбС „Млад талант“.

9.6.Отпускане на еднократна финансова помощ на Христинка Дончева Аврамова.

9.7.Отпускане на еднократна финансова помощ на Трендафилка Калинова Иванова.

9.8.Отпускане на еднократна финансова помощ на Янка Вълчева Георгиева.

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА