НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Заповед ПУП-675-16

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Каспичан съобщава, че със Заповед № РД-25-675 от 02.12.2016 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за промяна на Подробния устройствен план - План за застрояване за УПИ VІІІ кв.114 по плана на гр.Каспичан, като градоустройствената зона за УПИ VІІІ се отрежда за Предимно производствена, с отреждане за „Складова база за съхранение на растителна продукция и селскостопанска техника“, свободно застрояване, със следните градоустройствени показатели: Пзастр. – до 80%, Кинт. – до 2.5, Нмах до 10м. и Позел. – 20% мин.

 

На основание чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14-дневен срок от датата на съобщаването й, чрез Общинска администрация Каспичан до Административен съд гр.Шумен.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА