НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Материали за предстояща сесия 21

1.Приемане на допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Каспичан

2.Информация за извършените промени по бюджет 2016г. на основание нормативен акт 

3.Издаване на Запис на заповед от община Каспичан в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаваща авансово плащане  по Споразумение № РД50-150 от 21.10.2016г. за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за Проект № 19-19-2-01-12/31.05.2016г., сключен между Сдружение „Местна инициативна група Нови пазар – Каспичан“ и Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

4.Текущи докладни

4.1.Актуализиране състава на Местната комисия по обществен ред и сигурност

 

4.2.Кандидатстване на Община Каспичан с проекти по Инвестиционна програма за климата пред Национален Доверителен Екофонд

4.3.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване

 

4.4.Приемане на решение за промяна на имот от частна общинска собственост в публична общинска собственост на основание чл.6,ал.2 от Закона за общинската собственост

4.5.Отпускане на еднократна финансова помощ на Мелиха Алиосманова Османова

 

4.6.Отпускане на еднократна финансова помощ на Сениха Мустафа Салим

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА