НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява за публичен търг 22.08.20016

ОБЩИНА КАСПИЧАН

 

ОБЯВЯВА

 

1. Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1878 / 18.07.2016 година, представляващ дворно място с площ от 504 кв.м., за което е отреден Урегулиран поземлен имот ІV - 151 от квартал 27 по плана на квартал Калугерица, съставляващ поземлен имот с идентификатор 36597.502.421 по кадастралната карта на град Каспичан, одобрена със Заповед №РД-18-57/01.10.2015 година на Изпълнителния директор на АГКК.  

2. Търгът ще се проведе на 22.08.2016 година от 14.30 часа в квартал Калугерица.

3.  Повторна дата за провеждане при липса на участници - на 29.08.2016 година  в същия час.

4.  Начална тръжна цена в размер на 2016.00 лева (две хиляди и шестнадесет лева), без включен ДДС, приета с Решение № 225  от  Протокол № 16 / 28.07.2016 год. на  Общински съвет - Каспичан.

5.  Депозит за участие - 10% от  първоначалната тръжна цена в размер на 201.60 лева  (двеста и един лева и шестдесет стотинки), внесен в касата на Общината или по банкова сметка посочена от счетоводството на Общината.

6. Тръжната документация се закупува от Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Общинска администрация гр.Каспичан на стойност 30.00 лева (тридесет лева).

7.      Оглед на предмета на търга - всеки работен ден по предварителна заявка.

 

 

За информация: телефон 05327 / 47-21

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

 

МИЛЕНА НЕДЕВАОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА