НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Търг продажба 10.08.2016

ОБЩИНА КАСПИЧАН

ОБЯВЯВА

 

1.Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 1860 / 04.05.2016 година, представляващ поземлен имот № 049319, с площ от 1.746 дка, четвърта категория, с начин на трайно ползване „лозе”, в местността „Драгичко“ по картата за възстановена собственост на село Могила, ЕКАТТЕ 48773.

 

2. Търгът ще се проведе на 10.08.2016 година от 14.00 часа в сградата на кметство село Могила. Повторна дата за провеждане при липса на участници 17.08.2016 година  в същия час.

 

3. Начална тръжна цена в размер на 1730.00 лева (хиляда седемстотин и тридесет лева), приета с  Решение № 207 от Протокол № 15 / 30.06.2016 год. на  Общински съвет - Каспичан.

 

4.  Депозит за участие - 10% от  първоначалната тръжна цена в размер на 173.00 лева (сто седемдесет и три лева), внесен в касата на Общината или по банкова сметка посочена от счетоводството на Общината.

 

6. Тръжната документация се закупува от Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Каспичан, ул.“Мадарски конник“ №91,  на стойност 30.00 лева (тридесет лева).

 

7.  Оглед на предмета на търга - всеки работен ден по предварителна заявка.

 

За информация: телефон 05327/ 47-21

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

 

МИЛЕНА НЕДЕВАОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА