НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Търг продажба 08.08.2016

ОБЩИНА КАСПИЧАН

ОБЯВЯВА

 

1. Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 1877 / 15.05.2016 година, представляващ поземлен имот № 018020, с площ от 0.435 дка, трета категория, с начин на трайно ползване „нива”, в местността „2 ясак изток“по картата за възстановена собственост на град Плиска, ЕКАТТЕ 56770.

 

2. Търгът ще се проведе на 08.08.2016 година от 15.30 часа в сградата на кметство гр.Плиска.

3. Повторна дата за провеждане при липса на участници 15.08.2016 година  в същия час.

4. Начална тръжна цена в размер на 470.00 лева (четиристотин и седемдесет лева), приета с Решение № 206 от Протокол № 15 / 30.06.2016 год. на  Общински съвет - Каспичан.

5.  Депозит за участие - 10% от  първоначалната тръжна цена в размер на 47.00 лева (четиридесет и седем лева), внесен в касата на Общината или по банкова сметка посочена от счетоводството на Общината.

6. Тръжната документация се закупува от Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Каспичан, ул.“Мадарски конник“ №91 на стойност 30.00 лева (тридесет лева).

7.Оглед на предмета на търга - всеки работен ден по предварителна заявка.

 

За информация: телефон 05327/ 47-21

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

 

МИЛЕНА НЕДЕВАОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА