НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Съобщение за издаване на разрешително за водовземане

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.50, ал.4, т.3 и чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление с вх.№ВКК2330(1)/09.09.2015 г. от „Димени 2000“ ООД със седалище и адрес на управление: град Каспичан, ул.“Димитър Благоев“ №36, представлявано от Вера Ангелова Митева-Николова – управител, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – публична общинска собственост (АОС №253/14.02.2000 г.) язовир „Калугерица“, разположен в имот №070021 с площ 94.688 дка, находящ се в землището на с.Каспичан, местност „Куннуците“, със заявена цел на водовземане за напояване на земеделски земи, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното искане за ползване на водите:

Напояване на земеделски земи

2. Водното тяло, в което се предвижда използване на водите:

- Поречие река Провадийска;

- Водно тяло с код BG2PR900R015;

- Язовир „Калугерица“, разположен в имот №070021, находящ се в землището на с.Каспичан, местност „Куннуците“;

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

- максимален воден обем 150 000 м3

- площ на язовира 94.688 дка

- височина на стената 5.5 м

- дължина на стената 184 м

- основен изпускател – напорен, ф 300 мм

4. Място на използване на водите, местността, административно - териториалната и териториалната единица, код по ЕКАТТЕ:

Язовир „Калугерица“, разположен в местност „Куннуците“, поземлен имот №070021, в землището на с.Каспичан, ЕКАТТЕ 36587, АОС №253/14.02.2000 г.

5. Проектни параметри на използването:

Язовир „Калугерица“ – площ 94.688 дка

6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- не се допуска замърсяване на водния обект;

- концесионно заплащане съгласно договор за концесия;

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересовани лица:

Община Каспичан, град Каспичан, ул.“Мадарски конник“ №91.

Срок – 14 дни от датата на обявяването.

Дата: 23.12.2015 г.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА