НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Настъпване на восъчна зрялост

ЗАПОВЕД

№ РД-25-373

гр.Каспичан, 11.06.2015 год.

 На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, чл.4, ал.4 от Наредба № Iз-1053 от 19 април 2011 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи и във връзка с писмо изх.№Ш-1648/04.06.2015 год. на Директора на Областна Дирекция “Земеделие” гр.Шумен

 ЗАПОВЯДВАМ:

             I. Обявявам настъпването на “Восъчна зрялост” на житните култури на територията на Община Каспичан.

            II. Определям мерки за осигуряване на пожарна безопасност по време на кампанията за прибиране на реколтата от зърнено-житни култури на територията на Община Каспичан:

            1. Забранявам паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателни прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

            2. Забранявам изгарянето на стърнища и слама, сухи треви по слогове, крайпътни ивици и други площи.

            3. Забранявам извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житни площи, през периода на восъчна зрялост до прибиране на реколтата. При аварийни ситуации допускането им се извършва след предварително уведомяване на РС”ПБЗН” при спазване на изискванията за пожарна безопасност.

            4. Задължавам юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, които минават през и/или покрай житни посеви да извършват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.

            5. Задължавам физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.

            6. Органите, стопанисващи железопътните трасета, преминаващи през или покрай житни площи, да осигурят поддържането на сервитута на трасето чисто от горими материали чрез почистване на тревната и храстовидна растителност, паднала дървесна маса, включително и баластовата призма и банкета.

            7. Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.

            8. Възлагам на кметовете на кметства и кметски наместници на населени места в общината да извършат почистване на района около естествените и изкуствените водоизточници, да осигурят и поддържат подстъпи и пътища до тях. Да следят за наличие на обозначителни табели (ПХ) и ако установят повреда или липса на същите – да ги възстановят.

9. Кметовете и кметските наместници в случай на възникване на пожар да сигнализират своевременно на телефон 112, след което незабавно да уведомят дежурния по Общински съвет по сигурност на телефон 05327 / 51 – 63.

10. Възлагам на кметовете на кметства и кметските наместници в общината да разгласят и разяснят на гражданите противопожарните мерки за опазване на житните култури чрез поставяне на копие от настоящата заповед на обичайните места за информация.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица и населението на Община Каспичан за изпълнение.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще упражнявам лично.

 

МИЛЕНА НЕДЕВА

Кмет на Община Каспичан

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА