НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Комисия за борба срещу противообществени прояви

 МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

ОБЩИНА КАСПИЧАН


                           адрес: гр.Каспичан, ул.”Мадарски конник” № 91, тел. 05327/ 47-19

 

Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към община Каспичан     

ПРИЕМА:

Документи за Обществени възпитатели към Комисията

Обществен възпитател съгласно Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните:

  1. Дейността на обществените възпитатели е регламентирана с разпоредбите на чл.40-46 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните ( изм. и доп. ДВ, бр.66/30.07.2004г.). В основата на тази дейност е индивидуално-възпитателната работа с малолетни и непълнолетни, извършили противообществени прояви; с непълнолетни, извършили престъпления и освободени от наказателна отговорност по чл.61 от НК; с малолетни и непълнолетни, поставени в неблагоприятни условия на живот, развитие и възпитание; със защита правата на децата в криминогенен риск.
  2. Обществените възпитатели са орган на местните комисии за БППМН.
  3. Възпитателният надзор се възлага: - При налагане на мярката по чл. 13, т.5 от ЗБППМН; - При прилагане на разпоредбите на чл.41,ал.І от.б.”а”до “г” и чл.41,ал. 2 ЗБППМН.
  4. Дейност на обществения възпитател 1. Общественият възпитател извършва индивидуална корекционно-възпитателна работа с определените му от местната комисия малолетни или непълнолетни. 2. Броят на децата, с които работи общественият възпитател се определя от секретаря на местната 3 комисия за БППМН в зависимост от конкретната обстановка в общината /района/. Този брой не следва да бъде повече от 7 деца.
  5. Общественият възпитател взаимодейства с родителите, инспекторите на ДПС, училищните ръководства, класните ръководители, педагогическите съветници, психолози, социални работници, лекари, специализирани институции, неправителствени организации. 6. Обществените възпитатели участват в проверки, организирани от местните комисии за БППМН, от полицията, от други органи във връзка със спазването на нормативни актове, касаещи малолетните и непълнолетните; в проверки по конкретни поводи, включително и по изпълнение на мерките по чл.13, ал.1, т.6, 7 и 8.

Изисквания към обществения възпитател:

1. За обществени възпитатели се определят лица с необходимата квалификация /юрист, социолог, психолог, педагог и други с педагогическа подготовка/, опит и умения за работа с деца.

2. Обществените възпитатели трябва да бъдат неосъждани, с висок морал и добро име в обществото, да не участват в общности с асоциална насоченост.

Необходими документи

Заявление с приложени към него:

  1. Автобиография
  2. Копие за завършено висше образование

Прием на документи: стая № 101, Деловодство на община Каспичан, от 8.00 часа до 12.00 часа, 13.00 до 17.00 часа. Разглеждане на приетите документи, ще бъде извършено от Председателя и членовете на МК, на 16.02.2015 г.

Прием дати:  09.02.2015 г. до 13.02.2015 г. 

За въпроси и кантакти, секретар на МКБППМН, Йовева: 05327/47 19, стая № 407

 

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА