НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Търг михова чешма1

ОБЩИНА КАСПИЧАН 

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с  Акт за частна общинска собственост № 1631 / 07.10.2014 година, представляващ:

Ø  Земеделска земя с площ от 0.898 декара, поземлен имот № 061170, с начин на трайно ползване „лозе”, осма категория, в местността „Михова чешма”по картата за възстановена собственост на село Кюлевча, ЕКАТТЕ 41109

2. Търгът ще се проведе на 06.02.2015 година от 14.00 часа в сградата на кметство село Кюлевча. Повторна дата за провеждане при липса на участници 13.02.2015 година  в същия час.

3.  Начална тръжна цена в размер на 688.00 лева (шестстотин осемдесет и осем лева),  приета с Решение № 749  от  Протокол № 51 / 27.11.2014 год. на  Общински съвет- Каспичан.

4.  Депозит за участие - 10% от  първоначалната тръжна цена в размер на 68.80 (шестдесет и осем лева и 80 стотинки) лева, внесен в касата на Общината или по банкова сметка посочена от счетоводството на Общината.

5. Тръжната документация се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на община Каспичан на стойност 30.00 (тридесет) лева.

6.  Оглед на обекта предмет на търга – всеки работен ден, по предварителна заявака.

 

За информация: телефон 05327 / 47-21

 

МИЛЕНА НЕДЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

 

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА