НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > 20210310 Обява 10.03.2021

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административно процесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния имот:

  • Поземлен имот с идентификатор 48773.30.264 с площ от 1234 /хиляда двеста тридесет и четири/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА, с начин на трайно ползване: НИВА, категория: 6 /шеста/, в местността „Ески балък“, по кадастралната карта на село Могила, одобрен със Заповед № РД-18-655/12.09.2019 година на ИД на АГКК,

 

по заявление с вх.№ОС-11/05.03.2021 г. от  Боянка Боянова от град Шумен и Величко Боянов  от гр.Провадия.

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА