НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > 20201221 Обява 21.12.2020

 

ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния имот:

  • Поземлен имот с идентификатор 36587.505.182 по кадастралната карта на град Каспичан, одобрена със Заповед № РД-18-57/01.10.2015 година на АГКК, с административен адрес на поземления имот: гр.Каспичан, п.к.9930, /кв.Калугерица/ ул.“Странджа“№27, с площ от 748 /седемстотин четиридесет и осем/ кв.метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване/до 10 м/, при съседи: 36587.505.337, 36590.62.40, 36590.62.6, 36590.62.30, 36587.505.308,
  • Поземлен имот с идентификатор 36590.62.30 по кадастралната карта на село Каспичан, одобрена със Заповед № РД-18-57/01.10.2015 година на АГКК, с административен адрес на поземления имот: местност „Ясаците“, с площ от 1756 /хиляда седемстотин петдесет и шест/ кв. метра, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6 /шеста/, номер по предходен план 062030, при съседи: 36587.505.337, 36590.62.40, 36590.62.31, 36590.62.6, 36587.505.308, 36587.505.182,

 

по заявление с вх.№ОС-76/11.12.2020 г. от Галин Нишков от град Шумен и Димитрия Кънева от гр. Варна.

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА