НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > 20201104 Инициатива на Вигор ЕООД

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

 

            На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, Кмета на община Каспичан ОБЯВЯВА инициативата на „Вигор“  ЕООД със седалище и адрес на управление: област Шумен, община Каспичан, село Кюлевча,, представлявано от Свилен Марински за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – публична общинска собственост, представляващ:

  • язовир „Кюлевча“ с площ от 213264 квадратни метра /213.264 декара/, разположен в поземлен имот с идентификатор 41109.39.314 по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД-18-653/12.09.2019 на ИД на АГКК, номер по предходен план: 000314, находящ се в землището на с.Кюлевча, община Каспичан, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2181/29.05.2020 година, вписан под №181, том 4, дело №598/20, вх.рег.№1224/03.06.2020 година в Служба по вписванията град Нови пазар със заявена цел на ползване: „аквакултури и свързаните с тях дейности“.

 

            Заявлението е придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.4, т.5 от Закона за водите данни и документи.

           

Направена е преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ, съобразена със следното:

            1.Предвижданията на влезлите в сила планове за управление на речните басейни (ПУРБ):

            Ползването на язовир „Кюлевча“ с площ от 213264 квадратни метра /213.264 декара/, разположен в поземлен имот с идентификатор 41109.39.314 по кадастралната карта,  с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, попада в повърхностно водно тяло с код  BG2PR800R016.

            Заявеното искане за ползване на язовир „Кюлевча“ с цел аквакултури и свързаните с тях дейности не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ, т.е. заявеното ползване няма да повлияе отрицателно на повърхностното водно тяло, което означава, че предложението не е в противоречие с Плана за управление на речните басейни на Басейнова дирекция Черноморски район – Варна.

 

            2.Съвместимост с обществените интереси и придобити права, в това число нуждите на населението от района на водовземането:

            С реализацията на ползването няма да се нарушат обществените интереси и придобити права на други водоползватели, тъй като към настоящия момент такива не са заявени и не са предоставени на други лица.

 

            3.Съответствие с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателство:

            Ползването на водния обект е в съответствие с изискванията за опазване на околната среда и инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не засяга защитени зони от „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

 

4.Възможност за съвместно използване на съществуващите и предвижданите за изграждане съоръжения за исканото ползване:

Няма възможност за съвместно използване.

 

5.Наличие на водни ресурси по количество и качество:

Заявеното искане не е свързано с водовземане от водния обект.

 

6.Съответствие на заявеното водно количество с целите на водовземане:

Заявеното искане не е свързано с водовземане от водния обект.

 

7.Наличие на други възможности за задоволяване на искането за ползване:

Няма друга алтернатива за исканото ползване.

 

8.Проектни параметри на използването:

Ползвана залята площ в размер на 142 дка.

 

            9.Условия, при които би могла да се предостави правото на използване         на водния обект:

·         Ползването на водния обект единствено за разрешената цел.

·         Спазване на разрешение режим на ползване.

·         Упражняване на правата в определения с разрешителното срок

·         Упражняване на правата в определените с разрешителното параметри на използването.

 

 

Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

 община Каспичан, ул.“Мадарски конник“№91,

 в срок от 14 дни от датата на обявяването.

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА